ISLAM JE POTPUNA VJERA

Posted: Januar 14, 2013 in Akida, Islamsko vjerovanje

Kaže Allah – džellešanuhu:

 

” Danas sam vam vašu vjeru upotpunio i blagodat Svoju prema vama usavršio i zadovoljan Sam da vam Islam bude vjera ” (El-maide-3)

 

Ovaj ajet je objavljen u petak, na dan Arefata, poslije kojeg je Poslanik –alejhi selam- živio 81 dan. Allah -džellešanuhu- u njemu jasno obznanjuje da nam je upotpunio vjeru i da do Sudnjeg dana nema dodavanja niti oduzimanja od nje. Također je obznanio da je zadovoljan da nam Islam bude vjera, a prije toga je objavio da ne prima nikakvu drugu vjeru osim nje. 

 

” Onaj koji bude želio neku drugu vjeru pored islama neće mu biti primljena i on će na onome svijetu propasti ” (Alu-Imran:85)ć

 

Upotpunjenjem vjere i pojašnjenjem svih njenih propisa i ostvaruju se sve blagodati ovoga i onog svijeta, na što nas Allah -džellešanuhu- upućuje riječima: “….i blagodat svoju prema vama usavršio”.

 

Kaže Abdurrahman ibn Nasir Sa'di u komentaru riječi Allaha -džellešanuhu-: “danas sam vam vašu vjeru upotpunio” – To jest, uspostavio sam vam vjeru, upotpunjenjem pomoći, vanjskih i unutrasnjih propisa, temelja i ogranaka. Zbog toga odgovorno tvrdimo da su Kur'an i Sunnet dovoljni u spoznaji svih vjerskih propisa, bilo da se radi o temeljnim ili pitanjima koje se granaju iz njih. Svi oni koji uzalud troše snagu kako bi dokazali da su ljudima u spoznaji ispravnog vjerovanja (ubjeđenja) i propisa ove vjere, pored Kur'ana i Sunneta, potrebne druge nauke, prije svega ilmul-kelam (skolastika), spadaju u velike neznalice, lažce i one koji smatraju da ova vjera neće biti upotpunjena osim njhovim govorom i onim u šta pozivaju. Ima li većeg nasilja od ovog i zar ovo nije optuživanje Allaha i Njegova Poslanika –alejhi selam- za neznanje ? (TEFSIRU-S-SA'DI:183)

 

Kao dokaz da je Islam potpuna i sveobuhvatna vjera navest ćemo devet velikih pitanja (problema), koja je Islam pojasnio i za njih dao adekvatna rješenja. Razlog ograničavanja na tih devet pitanja je to što su ostala pitanja sadržana u njima i što su ona osnova za postizanje dobra i ovoga i onoga svijeta. 

 

Ta pitanja idu sljedećim redom:

 

1.TEWHID (ALLAHOVO JEDINSTVO)

 

Iščitavajući (studirajuci) Kur'an dolazi se do spoznaje da se TEWHID djeli na tri vrste:

 

a) TEWHID RUBUBIJJE- tj. izdvajanja Allaha kao jedinog i istinskog Gospodara (Stvoritelja , Upravitelja). Ova vrsta tewhida dio je prirode sa kojom su stvoreni ljudi i može je negirati samo onaj ko se uzoholi i pogazi tu prirodu. Kaže Allah -džellešanuhu-:” Ako ih upitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći : Allah”.(Ez-Zuhruf :87).

 

I kaže Uzvišeni: “Reci: Ko vas to opskrbljuje sa nebesa i iz zemlje i koje taj sto vam sluh i vid daje” (Junus:31). 

 

Ovo što smo rekli nije u kontradiktornosti sa Faraonovim negiranjem ove vrste tewhida, jer Faraonovo negiranje nije bilo ništa drugo do oholenje (uzdizanje) i ignorisanje za što su dokaz Allahove riječi:”I zamjeniše ih (tj. dokaze sa kojima je došao Musa a.s.) nasilno i oholeći se, a duboko u svojim dušama su bili ubjeđeni da su istina”.(El-Isra). Zatim riječi Faraona:” Ja sam vas najveći gospodar” (En-Naziat :24), ne znače da je on smatrao da je on veći od Allaha i da se može ravnati sa Allahom, nego se htio istaći nad dunjalučkim vladarima i gospodarima. Uzimajuci u obzir da je ovu vrstu tewhida nemoguće negirati, jer su kao što smo rekli ljudske prirode stvorene sa njom. Allah -džellešanuhu- kada govori o njoj upotrebljava poruku potvrdnog pitanja ( tj. pitanja sa kojim se želi samo potvrditi ono za što je vezano pitanje). Kaže Allah -džellešanuhu-:” Zar u Allaha sumnjate (a u Allaha se ne može sumnjati). (Ibrahim :10). “Reci: Zar pored Allaha uzmem nekoga za Gospodara, a On je Gospodar svega”( El-En’am:164). Bitno je nepomenuti kod ove vrste tewhida da ona neće koristiti onima koji uz nju nisu priznali Allaha -džellešanuhu- kao jedino božanstvo kome se ibadet čini i koji se jedino smije obožavati. Kaže Allah dž.š:” Večina njih ne vjeruje u Allaha, nego druge njemu ravnim smatraju”.(Jusuf:106).

 

“Onaj koji Allahu pripiše nekoga kao druga, Allah mu je zabranio Džennet, a njegovo prebivalište bit će Džehenem, a nasilnicima niko neće pomoći”.(Ei-Maide:72). Kaže Poslanik –alejhi selam- u hadisu kojeg prenose Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Mesuda:” Ko umre, a Allahu je pripisao druga ući će u vatru”. 

 

b) TEWHIDU-L-IBADETI (ULUHIJJE) – izdvajanje Allaha -džellešanuhu- Jedinog u ibadetu (obožavanju). Oko ovog tewhida dogodile su se sve bitne polemike izmedju Božijih poslanika i njihovih naroda i radi čijeg ostvarivanja su u suštini i poslati poslanici. Sadržan je u značenju riječi :LA ILAHE ILLALAH ( NEMA ISTINSKOG BOŽANSTVA OSIM ALLAHA) i sastoji se od dva bitna temelja: a)negiranje; b) potvrđivanje.

 

Značenje negiranja i ostavljanja svih božanstava koje se obožavaju mimo Allaha u svim vrstama ibadeta bez obzira što to božanstvo bilo (poslanik, melek, evlija, kamen, drvo, mjesec, sunce, itd.) Značenje potvrđivanja i izdvajanje Allaha -džellešanuhu- jedinog u svim vrstama ibadeta na način koji je On propisao svojim šerijatom. Večina Kur’ana sadrži sve vrste tewhida. Kaže Allah -džellešanuhu-:” Mi smo svakom narodu slali poslanika da ih pozove da obožavaju samo Allaha i da se klonu taguta” (En-Nahl: 36).

 

I kaže Allah dž.š. :”Mi prije tebe nismo poslali ni jednog poslanika, a da mu nismo objavili : Nema boga osim Mene, zato samo Mene obožavajte”( El-Enbija:25).

 

c) TEWHIDU- L – ESMAI WESIFATI – Izdvajanje Allaha -džellešanuhu- u lijepim imenima i savršenim svojstvima (atributima). 

 

Ovaj tewhid se temelji na dva načela:

 

Odbijanje bilo kakve mogučnosti nalikovanja Allahovih svojstava svojstva Njegovih stvorenja (ET-TENZIH). 

 

Vjerovanje u sve ono sa čime je Allah -džellešanuhu- opisao Sebe i čime Ga je opisao Njegov Poslanik –sallallahu alejhi ve seleme- U ovo ulazi i vjerovanje da ta svojstva (atributi) imaju svoje istinsko značenje, a ne preneseno značenje, onako kako dolikuje Njegovoj preuzvišenosti. Nema nikakve sumnje u to da Allah dž.š. najbolje sam Sebe poznaje, zatim Njegov Poslanik -sallallahu alejhi ve sellem- tako da je njihov opis i najautentičniji. 

 

Kaže Allah -džellešanuhu-:” Zar vi bolje znate od Allaha” 

 

(El-Bekare:140). Kaže Uzvišeni za svoga Poslanik -sallallahu alejhi ve sellem-: ”On ne govori po hiru svome, to je samo objava koja mu se objavljuje”( Nedžm:3,4). Metoda potvrđivanja i negiranja, koju smo spominjali kada smo govorili o značenju LA ILAHE ILLALLAH, prisutna je i u ovoj oblasti. Allah -džellešanuhu- u 11-om ajetu sure Šura postavlja pravilo za koje možemo reći da je najbitnije u TEWHIDU-L-ESMA-I-WESIFAT, a ono bi glasilo:

 

ALLAHU D.Ž. NIŠTA NIJE SLIČNO I ON POSJEDUJE SVOJSTVA KOJA DOLIKUJU NJEGOVOM SAVRŠENSTVU.

 

Prvi dio pravila: “ALLAHU NIŠTA NIJE SLIČNO”, uzet je iz riječi Allaha-džellešanuhu-:” Ništa nije kao On”, a drugi dio pravila:

 

“ ON POSJEDUJE SVOJSTVA KOJA DOLIKUJU NJEGOVOM SAVRŠENSTVU”, uzet je iz riječi Allaha -džellešanuhu-:” On je taj koji sve čuje i vidi” (Šura:11).

 

Od stvari koje je nužno spomenuti kada se govori o Allahovim imenima i svojstvima jeste da ona spadaju u gajb (nevidljivo, tajno), poput dženneta, džehenema, kaburskog azaba i drugih stvari, tako da nije dozvoljeno govoriti o Allahu -džellešanuhu- osim ono o čemu nas je obavjestio On i Njegov Poslanik -sallallahu alejhi ve sellem-. Kaže Imam Ahmed radijallahu anhu- :” Nije dozvoljeno opisati Allaha osim onako kako se On opisao (u Kur’anu) i kako Ga je opisao Njegov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem (u Sunnetu)”.

 

2. S A V J E T 

 

Islamski učenjaci su složni oko toga da je najveći savjet (pouka) koji je spušten sa nebesa na zemlju savjet murakabe (svijesti o Allahovom nadzoru i sveobavještenosti). Za ovaj savjet (pouku) učenjaci navode upečatljiv primjer koji nam približava pojam murakabe i predstavljaju nam je u jasnom licu. Kažu:” Zamislimo vladara, krvnika, ubicu i velikog moćnika. Oko njega se nalaze dželati koji u rukama drže sablje natopljene krvlju. Da li će iko pokušati da naruši čast nekog od bližnjih osoba ovoga vladara u njegovom prisustvu? Nikako, čak šta više, svi prisutni su zabavljeni sami sobom, prestrašenih, predanih srca, uznemirenih očiju i nepomični. Nema sumnje da je Allah -džellešanuhu- kome pripada najuzvišeniji primjer, obavješteniji, snažniji i jače kažnjava od tog vladara. Allah -džellešanuhu- nam pojašnjava u Kur’ana da mudrost stvaranja stvorenja leži u ispitu, tj. u ispitu kvaliteta djela:” On je taj koji je stvorio smrt i život da bi vidio ko će bolja djela raditi”(Mulk:2). Zbog toga Džibril –alejhi selam- u dijalogu kojeg vodi sa Poslanikom -sallallahu alejhi ve sellem- želi da poduči ljude uspješnom polaganju navedenog ispita. Postavlja Poslanik -sallallahu alejhi ve sellem- sljedeće pitanje:” Obavijesti me o dobročinstvu (dobru,tj. zbog čega su stvorena stvorenja), a Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava da je put koji vodi ka Ihsanu (činjenju najboljnih djela) upravo svijest o Allahovom nadzoru i sveobavještenosti, i kaže:” Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, a ako ti Njega ne vidiš onda On tebe vidi”. Gotovo da nema stranice u Kuranu, a da se na njoj ne nalazi ovaj veliki savjetnik i podsjetnik (tj. murakabe).

 

Kaže Allah -džellešanuhu-: ”Mi smo stvorili čovjeka i znamo šta mu njegova duša došaptava. Mi smo mu bliži od njegove žile kucavice”(Kaf-16).

 

3. PRAVLJENJE RAZLIKE IZMEĐU DOBROG DJELA I ONOG KOJE TO NIJE 

 

Allah -džellešanuhu- u Kur’anu pojašnjava da se djelo može smatrati dobrim i korisnim samo kada ispuni sljedeće uslove:

 

Da bude u skaldu sa onim sa čime je došao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem za što su dokaz mnogobrojni ajeti. 

 

Kaže Allah -džellešanuhu-: ”Ono što vam da Poslanik uzmite a ono što vam zabrani ostavite” (El-Hašr:7).

 

I kaže Allah Uzvišeni:” Onaj ko se pokorava Poslaniku taj se pokorava Allahu” (En-Nisa:80).

 

I kaže Subhaneh:” Zar oni imaju nekoga pored Allaha kome se pripisuje ono što Allah nije dozvolio”( Šura:21).

 

I kaže:”Je li vam to Allah propisao ili to na Allaha laži iznosite” (Junus:59).

 

Da bude iskreno radi Allaha. Kaže Allah -džellešanuhu-: ” Nije im naređeno ništa drugo osim da Allaha obožavaju iskreno Mu ispovijedajući vjeru”(El-Bejjine:05). 

 

I kaže Allah -džellešanuhu-: ”Meni je naređeno da Allaha obožavam iskreno Mu ispovijedajući vjeru” ( Ez-Zumer:11).

 

Da djelo bude izgrađeno na ispravnom vjerovanju (ubjeđenju) jer je djelo krov, a vjerovanje temelj (osnova). 

 

Kaže Allah -džellešanuhu-:” Onaj koji uradi dobro djelo, bio muškarac ili žena, a vjernik je, ući će u džennet i trun nepravde im Nećemo učiniti”(En-Nisa:124).

 

Uslov kojeg je Allah ovdje postavio je Iman (vjerovanje). Kaže Allah -džellešanuhu- za nevjernike:” I mi ćemo djelima njihovim pristupiti i u prah i pepeo ih pretvoriti” (El-Furkan:23).

 

I kaže Allah -džellešanuhu-:” Onaj koji bude želio neku drugu vjeru pored Islama neće mu biti primljena i on će na onome svijetu nastradati”( Ali-Imran:85). Ako u djelu bude falio neki od navedenih uslova ne smatra se dobrim i njegov vlasnik na Sudnjem danu neće imati nikakve koristi od njega.

 

4. SUĐENJE PO NEKOM DRUGOM, A NE PO ALLAHOVOM ZAKONU (ŠERIJATU) 

 

Kaže učenjak Muhammed El-Emin Eš-Šankiti u knjizi “EL-ISLAM DINU-S-SAMILUN” str. 11 – 14:” Kur’an nam pojašnjava da je suđenje po nekom drugom, a ne po zakonu Allaha -džellešanuhu- jasno nevjerstvo (kufr) i pripisivanje Allahu -džellešanuhu- druga. Prenosi Tirmizi, Ebu Davud i Nesai od Ibn Abbasa da je šejtan objavio nevjernicima Mekke da pitaju muslimane:

 

” Ko je ubio (usmrtio) lešinu? Rekoše:” Allah”. Zatim im je objavio da ih pitaju : Kako to što vi zakoljete svojim rukama (usmrtite) biva dozvoljenim (halalom), a ono što Allah usmrti (ubije) biva zabranjenim? U tom slučaju vi ste bolji od Allaha?! Povodom toga Allah -džellešanuhu- je objavio sljedeći ajet:

 

” … a šejtan će objavljivati svojim štičenicima ono oko čega će se raspravljati sa vama. Ako vi poslušate bit ćete nevjernici”( El-En’am:121). Allah -džellešanuhu- se zaklinje u ovome ajetu da je onaj koji se pokorava šejtanu u njegovom ohalaljivanju lešine idolopoklonstvo i izlazi iz vjere po koncenzusu svih islamskih učenjaka. Allah -džellešanuhu- će na Sudnjem danu ukoriti takve i reći im:” Nisam li vam objavio o sinovi Ademovi da se ne pokoravate šejtanu. On vam je jasni neprijatelj”(Jasin:60). Kaže Allah -džellešanuhu- u suri Merjem na jeziku njegovog miljenika Ibrahima a.s.:” O oče, ne obožavaj (ne pokoravaj se) šejtana” (Merjem:44). Tj. tako što ćeš ga slijediti u propisivanju nevjerstva (kufra) i grijeha.

 

Prenosi Imam Tirmizi i Imam Bejheki da je Hatim bin Adi pitao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem o riječima Allaha -džellešanuhu- :” Oni su (tj. krščani i židovi) za bogove uzeli svečenike i monahe” (Et-Tevbe:31), rekavši:” Allahovo Poslaniče, oni ih nisu uzeli za bogove! “Zar vam oni nisu halali ono što je Allah zabranio i zabranili ono što je Allah dozvolio? “– upita Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. “Da”, reče Adi. “Na taj način oni su im činili ibadet”, – odgovori Poslanik -sallallahu alejhi ve sellem-.

 

5. DRUŠTVO I OKOLINA (OKRUŽENJE) 

 

Kada je u pitanju društvo i okolina, Kur’an je ponudio rješenja i načela koja poje žednog, liječe bolesnog i rasvjetljavaju puteve ispunjene tminom ljudske nepravde i zla. Pogledajmo šta naređuje vođa u odnosu prema podanicima :” Budi samilostan (ponizan) prema vjernicima koji ti iskazuju pokornost (koji te slijede)” (Šura:215).

 

I kaže:” Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima (muslimanima). Da si kojim slučajem osoran i grub oni bi se razbježali od tebe. Oprost im traži od Allaha dž.š. Za njih oprosta…,. i sa njima se posavjetuj kada se radi o važnim pitanjima” (Alu Imran:159). Pogledajmo kako savjetuje podanike, da budu pokorni vođama koji su pokorni Allahu-džellešanuhu- :

 

“ O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku i vašim pretpostavljenima” (En-Nisa:59). Pogledajmo kako savjetuje čovjeka da se odnosi prema malom posebnom društvu tj. porodici, ženi i djeci:” O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre” (Et-Tahrim:06).

 

Kaže imam Ibnu-l-Dževzi u komentaru ovog ajeta:” čuvajte sebe tako što ćete izvršavati ono što je Allah naredio, a izbjegavati ono što vam je zabranio. čuvajte svoje porodice tako što ćete im naređivati da izvršavaju Allahove naredbe i da se klonu onoga što je Allah -džellešanuhu- zabranio. Pogledajmo kako Allah -džellešanuhu-naređuje svakom pojedincu društva da se na najljepši način odnosi prema drugim pojedincima:” Allah -džellešanuhu- naređuje pravednost, dobročinstvo i udjeljivanje bližnjima, a zabranjuje razvrat, zlo i nasilje. “On vas savjetuje nebi li ste razmislili” (En-Nahl:90).

 

“O vjernici klonite se većine sumnji, jer su neke sumnje grijeh, ne špijunirajte jedni druge i ne ogovarajte jedni druge” (El-Hudžurat). 

 

“Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne potpomažite se u grijehu i nasilju” (El-Maide:02).

 

“I oni se međusobno dogovaraju” (Šura:38).

 

Pošto nema ni jednog pojedinca u društvu, bez obzira tko on bio, koji je siguran i zaštićen od protivnika (rivala) i neprijatelja bilo u ljudskom ili šejtanskom liku i pošto je svakom pojedincu potrebno da se izliječi od ove opake i otrovne bolesti, Kur’an nam pojašnjava da se ta bolest liječi okretanjem, ne uzvraćanjem zlomi činjenjem dobročinstva nasuprot zlu kada je u pitanju ljudski protivnik (neprijatelj), a utjecanjem Allahu -džellešanuhu- Jedinom kada je u pitanju šejtanski neprijatelj. Kaže Allah -džellešanuhu-:” Praštaj, traži da se čine dobra djela i neznalica se kloni” (El-E’araf:199).

 

“ Ti lijepim zlo uzvrati, mi dobro znamo ono što oni iznose” (El-Mu’minun:96). Kaže šejh AbdurrRahman Es-S’adi u komentaru ovog ajeta:”Kada ti tvoji neprijatelji nanesu zlo riječima ili postupcima, ne uzvračaj im zlom, iako je dozvoljeno uzvratiti istom mjerom onome ko čini zlo. 

 

Odbij njihovo zlo od sebe tako što ćeš im činiti dobročinstvo. To je dobro koje možeš priuštiti takvom čovjeku, a mnogobrojne su koristi toga kao što su: 

 

1.ublaživanje zla u trenutnoj situaciji ili budućnosti, 

 

2.takvim postupcima prije će se desiti da se on odazove istini i pokaje se za ono što je uradio, 

 

3.stiče svojstvo dobročinitelja, 

 

4.savladava svog vječitog neprijatelja-šejtana, 

 

5.stiče nagradu kod Allaha -džellešanuhu- 

 

(“Tefsiru-s-S’adi;str.507). 

 

Kaže Allah -džellešanuhu- za šejtane:” Ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište kod Allaha, On uistinu sve čuje i zna” (El-E’araf:200). Na kraju ovog djela bitno je napomenuti da blagost i praštanje treba da bude među vjernicima (muslimanima) a prema nevjernicima, bez obzira koje vrste bili treba postojati strogost i žestina s time da im se ne smije nepravda nanositi. Kaže Allah dž.š:” ….Allah će dovesti narod kojeg će On voljeti i koji će Njega voljeti, koji će biti samilosni (ponizni) prema vjernicima a žestoki prema nevjernicima” (El-Maide:54).

 

“ Muhammed je Allahov Poslanik, a oni koji su sa njim su žestoki su prema nevjernicima a milostivi jedni predrugima” (El-Feth:29). Kaže pjesnik:” Ako se spomene riječ blagost, reci: Blagost ima svoje mjesto, a njena upotreba tamo gdje joj nije mjesto veliko je neznanje”.

 

Što se tiče pravednosti prema nevjernicima uz njihovu mržnju, kaže Allah -džellešanuhu-:” I neka vas mržnja koju imate prema određenom narodu ne navede da budete nepravedni”(El-Maide:08). 

 

6. EKONOMIJA

 

Dva glavna temelja na kojima se zasniva i gradi ekonomija i oko kojih se kreću svi njeni ogranci i podogranci su:

 

Pronalaženje najboljih metoda u sticanju kapitala (zarade), 

 

Racionalna potrošnja (ulaganje) tog kapitala. 

 

Ako budemo studirali i proučavali Kur’an, vidjet ćemo da nas Allah -džellešanuhu- podučava ovim temeljima. Kada je riječ o zaradi i sticanju imetka Allah -džellešanuhu- nas uči kako ćemo na najdostojanstveni i najispravniji način doći do zarade. 

 

Kaže Allah Subhaneh:” Kada se završi namaz, rasiđite se po zemlji i tražite Allahove blagodati” (El-Džum’a:10).

 

“…osim ako se radi o trgovini uz obostrano zadovoljstvo” (En-Nisa:29).

 

“ Allah dž.š je dozvolio kupoprodaj, a zabranio kamatu” (El-Bekare:275).

 

“Jedite ono što ste u ratu zaplijenili kao dozvoljeno i lijepo” (El-Enfal:69).

 

Kada je riječ o raspolaganju imetkom i njegovoj potrošnji, Allah -džellešanuhu- nas savjetuje sljedećim:” Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu da ne bi prekor zaslužio i bez ničega ostao” (El-Isra:290).

 

“ Oni kada udjeljuju niti rasipaju niti štede, nego se drže sredine” (El-Furkan:67).

 

“ I pitaju te te šta će udjeljivati. Reci:Višak” (El-Bekare).

 

“ Oni koji ne vjeruju troše imetke svoje da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ga potrošiti, zatim će im biti jad i muka, a zatim će pobijeđeni biti, i na kraju će u džehenemu biti sakupljeni” (El-Enfal).

 

7. POLITIKA

 

Ono što neprijatelji Islama često koriste u borbi protiv Islama i njegovih pristalica, i čime nalaze puta do srca onih koji slabo poznaju ovu vjeru i čiji su mozgovi isprani filozofijom i evropskom (zapadnom) civilizacijom, jesu parole poput: “Islam je zaostala vjera i ne nudi rješenja za današnje probleme. Islam je za džamije, a što se tiče politike, ekonomije i sl. ne daje odgovarajuća rješenja”.

 

Čak šta više, neki samozvani “mislioci” među muslimanima iznose dokaze iz Kur’ana i Sunneta, koji kako to oni tumače, jasno upućuje na to da je Islam došao samo da bi ljude poučio ibadetu, u njegovom uskom shvatanju, kao što je namaz, hadždž, post i sl. dio je pitanja politike, ekonomije i drugih životnih pitanja, ostavio ljudima da ih oni rješavaju i određuju.

 

Dovoljno nam je kao odgovor ovim neznalicama navesti riječi Allaha -džellešanuhu-: ” I mi smo ti objavili knjigu u kojoj se nalaze pojašnjenja za svaku stvar, uputa, milost i radost za one koji su se Allahu predali” (En-Nahl:85). 

 

Međutim, pošto su ovakve laži raširene i prihvaćene kod nemalog broja pripadnika ovog ummeta, a naročito kod tzv. Intelektualaca i mislilaca, navesti ćemo detaljne dokaze za tvrdnju da Kur'an i Sunnet Allahovog Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nude rješenja za sva životna pitanja među kojima je bez sumnje i politika. Poznato je da se politika djeli na vanjsku i unutrašnju politiku. Što se tiče vanjske politike ona se zasniva na dvjema stvarima: 

 

Pripremanje dovoljne snage za slamanje neprijatelja. Allah -džellešanuhu- nas tome uči i kaže:” Pripremite protiv njih koliko god možete snage i konja da biste time uplašili Allahove i vaše neprijatelje”. ( El-Enfal: )

 

Sveobuhvatno i ispravno ujedinjenje (okupljanje) oko te snage. Kaže Allah dž.š.:” I svi se čvrsto Allahova užeta držite i ne djelite se u stranke”( Ali Imran: 103).

 

I kaže Uzvišeni:” Ne prepirite se da ne biste poraženi bili i da vam ne bi oplahno borbeni duh” (El-Enfal:46).

 

Zatim Kur'an pojašnjava ono što je usko vezano za navedene stvari, kao što je primirje, davanje sigurnosti neprijateljima i prekidanje primirja, uzimanje opreza i sl. Kaže Allah -džellešanuhu-: ” Dok se oni budu držali primirja i vi ga se držite”. (Et-Tewbe: 07). 

 

I kaže Svemogući:” Ako se budete bojali da će određena skupina iznevjeriti ugovoreno, obznanite im da je primirje prekinuto” (El-Enfal: 85).

 

” O vjernici budite oprezni” (En-Nisa: 71).

 

” Ako neki od mušrika zatraži sigurnost da bi poslušao Allahov govor, ti mu podaj sigurnost, a zatim ga sprovedi na sigurno mjesto” ( Et-Tewbe: 06). 

 

Što se tiče politike njen cilj je širenje sigurnosti i spasenja unutar društva, borba protiv nepravde i davanje svima njihova prava koja mu je Allah -džellešanuhu- dao. Srž unutarnje islamske politke čini šest stvari:

Čuvanje vjere – U skladu sa tim propisano je ubistvo za onog koji se odmetne od Islama. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Buharija:” Ubijte onoga koji promjeni vjeru”. 

 

Čuvanje ljudskih života – U skladu sa tim Allah -džellešanuhu- je propisao odmazdu kada kaže:” U odmazdi vam je opstanak, o razumom obdareni, kako biste se sačuvali.” ( El-Bekare: 179).

 

Čuvanje pameti – U skladu sa tim Allah -džellešanuhu-je zabranio sve ono što može nanjeti štetu čovjekovoj pameti i oslabiti ispravno rasuđivanje. Kaže Allah -džellešanuhu-:” O vjernici zaista su vino, kocka, kumiri i strelice za gatanje pogan i od šejtanovog djela , zato ih se klonite da biste uspjeli.” ( El-Maide:90).

 

Kaže Poslanik s.a.v.s:” Sve što opija je zabranjeno” (Ahmed i Bejheki).

 

Čuvanje porijekla – U skladu sa tim Allah dž.š. je propisao kaznu za zinaluk (blud), i kaže: “Bludnicu i bludnika izbičujte sa sto udaraca.” (En-Nur: 02); (Ajet se odnosi na neudatu ženu i neoženjenog čovjeka, dok je kazna za udatu ženu i oženjenog čovjeka kamenovanje kao što se prenosi u vjerodostojnim hadisima).

 

Čuvanje časti – u skladu sa tim šerijat je propisao kaznu za potvoru. Kaže Allah -džellešanuhu-:” Oni koji potvore čestite žene i ne dođu sa četvoricom svjedoka izbičujte sa osamdeset udaraca.” (En-Nur: 04).

 

Čuvanje imetka – U skladu sa tim šerijat je propisao odsjecanje ruke kradljivcu. Kaže Allah -džellešanuhu-: ” Kradljivcu i kradljivcu odsjecite ruku.” (El-Maide:38).

 

8. PREVLAST NEVJERNIKA NAD MUSLIMANIMA 

 

Sami ashabi –radijallahu anhum- su se pitali i nije im bilo jasno kako i da li je moguće da nevjernici imaju prevlast nad muslimanima i da ih poraze u borbi, znajući za Allahovo obećanje da će pomoći vjernike i da neće dozvoliti da ih nevjernici nadvladaju. 

 

U odgovoru (fetvi) koju im je dao Allah -džellešanuhu-,iznad sedam nebesa, otklanja se sva nejasnoća i pojašnjava da su muslimani ti koji mogu prouzrokovati prevlast nevjernika nad sobom onda kada budu nepokorni Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i budu činili grijehe. Ovo nije u suprotnosti sa Allahovim obećanjem da će pomoći vjernike, jer je Allahova pomoć uslovljenja pokornošću Njemu i Njegovom Poslanik sallallahu alejhi ve sellem . Naime, kada se završila bitka na Uhudu, porazom muslimana i velikim brojem ubijenih ashabi su se pitali: Kako je moguće da su nas mušrici pobjedili, a mi smo na istini, a oni su na laži? Allah -džellešanuhu- im odgovara:” Zar kada vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli možete reći:” Odakle ovo”. Reci :” To je od vas samih”, a Allah je kadar da uradi šta hoće.”(Ali Imran:165). 

 

Riječi Allaha -džellešanuhu-:” Reci: “To je od vas samih”, pojašnjene su u drugom ajetu. Kaže Allah -džellešanuhu-: “Allah je ispunio obećanje koje vam je dao, kada ste ih (neprijatelje) Njegovom voljom udarali, sve dok niste oslabili, počeli se raspravljati i neposlušni bili nakon što vam je pokazao ono što volite. Među vama je bilo onih koji su htjeli ovaj svijet a i oni koji su htjeli onaj svijet.” (Ali Imran:152). Allah -džellešanuhu- pojašnjava da je uzrok poraza i prevlasti nevjernika u ovoj bitci slabost muslimana i njihovo razilaženje, nepokornost Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i želja nekih od njih da dođu do ovodunjalučkih dobara. 

 

Ovo nije odgovor koji važi samo za ashabe nego za sve one koji budu slijedili Poslanika -sallallahu alejhi ve selleme- do Sudnjeg dana. Da li su muslimani danas poraženi, poniženi od strane nevjernika i zbog čega drugog do zbog nepokornosti Allahu i Njegovom Poslanik -sallallahu alejhi ve sellem- ?!

 

PROBLEM RAZILAŽENJA SRCA

 

Allah -džellešanuhu- pojašnjava u suri El-Hašr da je glavni razlog razilaženja srca nerazumijevanje (pomanjkanje pameti). Kaže Allah -džellešanuhu-:” Ti misliš da su oni složni, a srca su im razjedinjena, zato što su oni narod koji nema pameti.” (El-Hašr:14).

 

Lijek za pomanjkanje pameti (nerazumjevanje, nerazmišljanje), sadržan je u slijeđenju svjetla Objave što upućuje na koristi (interese) koje čovjekov razum sam ne može dokučiti.

 

Kaže Allah -džellešanuhu-:” Zar je isti onaj kojem smo život dali nakon mrtvila i dali mu svjetlo sa kojim ide među ljudima i onaj koji živi u tminama iz kojih ne može izaći.” (El-Enam:122).

 

Molim Allaha -džellešanuhu- da ovaj tekst nađe mjesta u srcima onih koji imaju sumnje oko vjere i koji su pod uticajerm propagande neprijatelja Islama, a da poveća iman i ubjeđenje onima koji se drže uzvišenih principa i nastoje da obasjaju dunjaluk svjetlom tih principa.

 

Piše: dipl. isl. pravnik, Imamović Semir

Medina: 17.07.1420.g.

________________________________________

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s