Sudnji dan i priprema za njegov doček – HUTBA

Posted: Januar 14, 2013 in hutba
Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, Onome koji prima pokajanja pokajnika, a ne ugrožava nagradu dobročinitelja! Svjedočim da nema istinskog božanstva mimo Allaha Jedinog koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik koga je poslao kao milost svim svjetovima, i putem njega obznanio stazu kojom kroče istinski putnici, Poslanik, koji je dokaz protiv svih inadžija.. 

. Neka su Allahovi salavati i selami, na njega, ali i na njegovu porodicu, ashabe koji su ga slijedili…a potom

O ljudi, bojte se Uzvišenog Allaha i čistite svoje duše čineći djela pokornosti Allahu. Nemojte ih prljati grijesima!!! 


Kaže Uzvišeni Allah: «…i duše i Onoga koji je stvori pa joj put dobra i put zla shvatljivim učinio, – uspjeće samo onaj ko je očisti, a biće izgubljen onaj koje je na stranputicu odvodi!» (Eš-Šems, 6-10) 

O čovječe, šta god da ti uradio na ovom svijetu, bilo da je to dobro ili loše, znaj da sve to samo činiš sebi i da ćeš samo za to biti nagrađen!

Kaže Uzvišeni: « Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. – A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim.» (Fussilet, 46) 


Insan, dokle god da je živ i raspolaže svojom pameću, on mora da nešto radi, da bude u nekom pokretu, da razgovara, da planira… Ne može biti bezposlen! A, njegova djela, riječi i planovi se konstantno prebrojavaju i upisuju u Knjigu njegovih djela. 

Kaže Uzvišeni: «Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane, on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.» (Qaf, 17,18) 

I kaže: «…a nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite.» (Infitar, 10-12) 

Allahovo znanje obuhvata sve! 

«On vas noću uspavljuje, – a zna i šta ste preko dana griješili.» (El-En'am, 60) «…i zna šta krijete i šta pokazujete; Allah zna svačije misli.» (Et-tegabun, 4) Na Sudnjem danu će se svakom robu donjeti njegova knjiga u kojoj će biti zapisano njegovo dobro i loše djelo. «..onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga. » (Ez-Zilzal, 7,8) 
 Plemeniti će meleci, pisari, tada protiv njega svjedočiti, i Zemlja na kojoj je činio djela: «…toga Dana će ona vijesti svoje kazivati jer će joj Gospodar tvoj narediti.» (Ez-Zilzal, 4,5) 

Od Ebu Hurejre radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: «Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem je proučio ajet: «…toga Dana će ona vijesti svoje kazivati.» (Ez-Zilzal, 4), pa je rekao: Da li znate šta su to njene vijesti? Rekoše: Allah i Njegov Poslanik najbolje o tome znaju! Reče: Zaista su njene vijesti da svjedoči protiv svakog roba ili naroda za ono što je se na njoj uradilo, da kaže: ”Radio je to i to, toga i toga dana”, to su njene vijesti.» (Prenosi ga Imam Ahmed i Tirmizija i Nesaija) 

Zajedno sa svjedočenjem Zemlje i meleka, protiv sina Ademovog će svjedočiti i njegov sluh i vid i koža i organi! 

Kaže Uzvišeni: «A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani, – oni prvi biće zadržani, da bi ih sustigli ostali, – i kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svedočiće protiv njih o onome što su radili. “Zašto svjedočite protiv nas!” – upitaće oni kože svoje. – “Allah, koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas”, – odgovoriće. – “On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo vratili. Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili. I to vaše uvjerenje, koje ste o Gospodaru svome imali, upropastilo vas je, i sada ste nastradali.» (Fussilet ,19-23) 

El-Bezzar bilježi hadis sa senedom od Enesa Ibn Malika radijallahu ‘anhu da je rekao: Jednom se Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem nasmijao, pa reče: Zar me nećete upitati zbog čega sam se nasmijao? Rekoše: O Allahov Poslaniče, zbog čega si se nasmijao? Reče: Začudio sam se raspravi roba i njegova Gospodara na Sudnjem danu. Reče: O moj Gospodaru, zar mi nisi obećao da mi nećeš nepravdu učiniti? Reče: Svakako! Reče: Ja ne prihvatam ni jednog svjedoka da svjedoči protiv mene osim samog sebe. Pa reče Allah tebareke we te'ala: Pa, zar nije dovoljno da Ja budem svjedok sa Plemenitim melecima, Pisarima? Reče: Pa je ovaj stalno svoj govor ponavljao… Reče: Nakon toga su se ovome zapečatila njegova usta, pa su njegovi organi počeli da govore o onome što je činio. 

Razmisli o svome stanju, o robe, ako budeš suočen sa ovakvom situacijom! Knjiga prebrojava tvoja djela, Allah na tebe uvjek motri, a meleci o tebi svjedoče. Koža i tvoji organi pričaju i svjedoče… Nema mjesta za ikakvo poricanje, nema bježanja od obračuna…. Bojte se ovakve prilike i popravite vaša djela dok ste još u prilici!!! Nemojte diktirati Pisarima da loše o vama pišu, i, svjedoke zapošljavati osim u onome što će vam koristiti na Danu obračuna. «…na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spasen biti.» (Eš-Šu'ara’,88,89) 

Čovjek je danas u mogućnosti da se sam obračunava i da svoju dušu upućuje na ono što će je spasiti od opasnosti. Treba da čini dobra djela i da se kaje Allahu od učinjenih grijeha. Kaže Uzvišeni: «I obavljajte molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju rđava.» (Hud, 114) Kaže Poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem: «Iza lošeg djela učini dobro, pa će ga izbrisati…» Međutim, na Sudnjem danu neće biti prilike da se riješiš loših djela, nikakvim sredstvom! Ni fidjom, ni nadoknadom, niti ugledom ni porijeklom! Kaže Uzvišeni: «O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva!» (El-Beqareh, 254) Značenje plemenitog ajeta je da toga dana niko neće moći sebe otkupiti, pa makar uložio i koliko je veličina Zemlje zlata. Ničije zagovaranje mu neće koristiti! Svi putevi nade će biti zatvoreni! Kaže Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem: O skupino Kurejšija, otkupite sami sebe, ja vam kod Allaha neću ništa koristiti! Kaže Uzvišeni: «…na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od druge svoje i od sinova svojih, – toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti.» (‘Abbese, 34-37) Odnosno, u tom danu će čovjek vidjeti ljude koji su mu bili najbliskiji na dunjaluku, pa će pobjeći i udaljiti se od njih jer će tada veliki strah biti! Kaže Ikrime rahimehullah: Srest će čovjek svoju ženu pa će joj reći: O ti, kakav sam ti bio suprug? Ona će odgovoriti: Divan li si mi suprug bio, pa će ga pohvaliti dobrim koliko god ljepše mogla, pa će joj on kazati: Ja danas od tebe tražim da mi pokloniš samo jedno dobro djelo nebi li se spasio od onoga što me je snašlo! Pa će mu ona odgovoriti: Tvoja molba je lahka, međutim, nisam u mogućnosti da ti udovoljim jer se i ja plašim onoga čega se ti plašiš! Kaže: Čovjek će onda sresti svoje dijete, pa će se za njega zakačiti i reći: O sinčiću, kakav sam ti ja bio roditelj? Pa će ga pohvaliti, a on će mu reći: O moj sinčiću, potrebno mi je od tebe samo, koliko je trunka gorušice, tvojih dobrih djela, nebi li se spasio od onoga što vidiš. Reći će mu sin: O babuka moj, tvoja molba je zaista lahka, međutim, i ja se bojim onoga čega se ti bojiš, ne mogu ti ništa dati! Kaže Uzvišeni: «…na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od druge svoje i od sinova svojih.» (‘Abbese, 34-36)
 
U vjerodostojnom hadisu se, kada se spominje šefa'at, navodi da, najodabraniji vjerovjesnici kada budu zamoljeni da se zalažu za stvorenja, reći: Moja duša, moja duša, nikoga neću pitati danas, osim radi sebe! Čak će i Isa alejhis selam reći: Nikoga neću ništa pitati… Kaže Uzvišeni: « ..toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti.» (‘Abbese,37) Odnosno, svako od njih će biti u strahu, zauzet samim sobom od najdražih ljudi. Od Ibn Abbasa se prenosi, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, rekao da će ljudi biti proživljeni goli, bosi i neobrezani. Tada je neka žena upitala: Pa, hoće li se gledati međusobno u stidna mjesta? Pa reče: Toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. Kaže Tirmizija da je ovaj hadis hasenus sahih. 

O Allahovi robovi, zamišljajte se u ovome danu, pa se za njega pripremajte i prema njemu nebudite nemarni! Šta mislite da vas neko obavjesti da ćete se susresti sa neprijateljem, ili da ćete se naći u opasnosti? Kakav bi strah imali i kako li bi se samo pripremali da se riješite svega toga? Šta mislite, a možda se taj isti strah i ne desi, ili, i ako se ta situacija dogodi, postoji novac kako bi se iskupili, imamo i porodice koje će nas zaštititi! Što se Sudnjeg dana tiče, opasnost od njega je stopostotna, od nje se niko neće spasiti, ni porodicom, ni sa imetkom, niti ugledom. Pa, zašto se čovjek ne priprema onim što će mu biti od pomoći u tom strahu i opasnosti. Priprema je danas lahka samo onome kome je Allah to pomogao! A, opet, to se postiže sa ustrajnošću u svemu što se pokornost Allahu zove, kao i u klonjenju od zabranjenih stvari. 

Predoči sebi, o čovječe, svoju situaciju u tom danu! O ti koji si prokockao svoje namaze, i koji slijediš svoju strast.! O ti koji jedeš haram imetak, koji si počinio grijeh i zlo djelo! O ti koji si nepravdu sam sebi grijesima počinio, koji si i ljudima to uradio neprijateljstvom svojim, pa si im zakinuo njihovo pravo u pogledu njihove krvi, njihovog imetka i časti! Ko će te uzeti u zaštitu i kako ćeš se riješiti svih strahota onoga dana kada vaga pravedno izvaže, i kada se džennet približi i kada se vatra raspali, kada te se odreknu tvoji roditelji, i djeca i braća!
E'uzu billahi mineš šejtanir radžim: «I bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, – nikome krivo neće učinjeno biti.» (El-Beqareh,281)

Molim Allaha da meni i vama podari bereket u Veličanstvenom Kur'anu…

DRUGI DIO HUTBE: 


Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova koji nas je upozorio na strahote Sudnjega dana, i koji je naredio insanu da se sprema za te nastupajuće događaje. Svjedočim da nema istinskog božanstva mimo Allaha Jedinoga koji nema suparnika, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, neka su na njega Allahovi salavati i potpuni selami, na njega i na njegovu porodicu i ashabe i sve one koji ih sijede po dobru.. . A potom: 

O ljudi, bojte se Allaha Uzvišenog i budite mu pokorni! Kaže Uzvišeni: «…vaš trud je, zaista, različit!» (El-Lejl, 4) Dakle, on je različit, te na osnovu toga ima onih koji čine dobro, a ima i onih koji čine zlo. 

Kaže Vjerovjesnik sallallahu ‘alejhi we selleme: Svi ljudi osviću i prodaju svoje duše, pa ima onih koji ih otkupe, a ima i onih koji ih upropaste! Značenje hadisa je da je svaki čovjek na putu ka sopstvenoj propasti ili spasenju. Onaj koji se trudi da bude pokoran Allahu, taj svoju dušu prodaje Allahu Uzvišenome kako bi je otkupio da ne bude kažnjavana, kao što Uzvišeni veli: « Ima onih ljudi koji prodaju svoje duše tražeći Allahovo zadovoljstvo..» (El-Beqareh, 207) Također, ima i onih ljudi koji prodaju svoje duše šejtanu i tako ih upropaštavaju kažnjavanjem. 

Čovjek kada izađe iz svoje kuće i ode u mesdžid kako bi obavio namaz, taj prodaje svoju dušu Allahu, a kada izađe sa namjerom da ode na mjesta gdje se čini nered, takav je prodaje šejtanu. Kada ode na posao, i dadne sve od sebe i učini ono što se traži od njega, taj svoju dušu prodaje Allahu, a ako na tom istom poslu iznevjeri, vara, i upropasti nade položene u njega, ili, čineći svoju službenu dužnost uzima mito, takav je prodaje šejtanu. Ako ode u svoju radnju, i bude iskren u trgovanju sa ostalim ljudima, svojim mušterijama, i kloni se svih vidova varanja, kamate, itd., takav svoju dušu Allahu prodaje. Ako bude varao trgujući, i zakidao pri vaganju, i lagao mušterijama, poslovao sa kamatom, takav je prodaje šejtanu. Kada se pozove da molitvu obavi, pa požuri da se odazove pozivu, takav je prodaje Allahu. Ako se ne odazove glasniku Allahovom, i ne prisustvuje namazu, i na taj način dadne prednost svojoj strasti nad pokornosti svome Gospodaru, pa, ili ostane u svojoj postelji spavajući, ili ugađajući drugačije svojim strastima, takav svoju dušu šejtanu prodaje. 

Ovakvo je stanje svakog čovjeka tokom čitavog života! Uvjek se nalazi između dva poziva, poziva Milostivog i poziva šejtana. Kome od ova dva poziva odgovori, tome se i prodaje. 

Duša je najvažnija stvar u čovjeku. Ako to spozna, onda će nastojati da je proda za naskupocjeniju vrijednost. Kaže Uzvišeni: «Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za džennet koji će im dati» (Ali Imran, 111) Ako ne bude znao vrijednost vlastite duše, onda će je gubitnički prodati! Kaže Uzvišeni: «Reci; “Stradaće uistinu, oni koji na Sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je pravo stradanje!» (Ez-Zumer, 15)

Kada god su vjernici spoznali svoju vrijednost, prodavali su svoje duše za džennet koji je najvrijednija stvar. Prodavali su ih Allahu koji je prema njima milostiviji od njihovih rođenih majki, i koji je najbogatiji pa dobra djela umnožava, a grijehe potpuno zastire. Što se tiče zulumčara, svoje duše prodaju svome neprijatelju, šejtanu, i to za najjeftiniju vrijednost. Prodaju ih za udovoljavanje strasti koje je kratkoperiodično, a za što imaju tek trenutnu ugodnost, ali, zato, vječnu neugodnost, i nepodnošljivu vatru!
«A doista je jadno ono za što su se prodali, kada bi samo znali! A da oni vjeruju i boje se, nagrada od Allaha bi im bila bolja, kada bi samo znali!» (El-Beqareh, 102, 103)

Zato se bojte Allaha, o Allahovi robovi « i ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave; to su pravi grešnici.» (El-Hašr, 19), i znajte da je najbolji govor Allahov govor, a nabolja uputa je Poslanikova sallallahu ‘alejhi we sellem….

Hutbu održao: 


Šejh Salih ibn Fewzan ibn Abdillah Alu Fewzan
Imam, hatib i član Stalne komisije za fetve u Saudijskoj Arabiji

Preveo: Smail L. Handžić

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s