Peti temelj (ar. rukn) – Vjerovanje u Sudnji dan

Posted: Januar 15, 2013 in Akida, Ruknovi imana

Vjerovanje u Sudnji dan

Vjerovanje u Sudnji dan je ubjeđenje u završetak ovog i početak drugog svijeta. Nastupa smrću na ovom svijetu i životom u berzehu koji traje do Sudnjeg dana, ubjeđenje u proživljenje proživljenje i okupljanje na mjestu obračuna, te ulazak u Džennet ili Džehennem. Vjerovanje u Sudnji dan je jedan od ruknova imana i bez njega iman čovjeka nije potpun, a ko ga zaniječe postaje nevjernik. Kaže Uzvišeni: “Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i onaj svijet.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Baqara: 177.)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je došlo u hadisu poznatom kao hadis Džibrila alejhis-selam kada je upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šta je iman, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je odgovorio: “Da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u određenje dobra i zla.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio o predznacima Sudnjeg dana i vjerovanje u njih je stroga obaveza (ar. vadžib) svakom čovjeku. Islamska ulema je ove predznake podijelila u dvije skupine:Mali predznaci – upućuju na blizinu Sudnjeg dana i brojni su a većina ih se već desila. Neki od njih su:

Poslanstvo poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, pronevjeravanje povjerenih stvari, ukrašavanje mesdžida i hvaljenje njima, nadmetanje golih i bosih čobana u izgradnji visokih zgrada, borba protiv Židova, brže proticanje vremena, nedostatak posla, pojava fitne, mnoštvo ubistava, pojava bluda i mnogog griješenja, rascijepljenje mjeseca. Kaže Uzvišeni: “Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Qamar: 1.)Veliki predznaci – koji će se desiti pred sami počteak Sudnjeg dana. Ima ih deset i ni jedan od njih se nije desio. A to su:

Pojava Mehdije, pojava Dedžala, spuštanje Isa-a alejhis-selam sa neba (slomiće krst, ubiće svinju i Dedžala i sudiće po zakonu Muhammeda, sallalahu alejhi ve selleme), pojava dvaju naroda po imenu Je’džudž i Me’džudž (ljudi će ih proklinjati i oni će umrijeti), tri pomračenja (pomračenje na Istoku, na Zapadu i na arabijskom poluotoku), dim (tj. pojava velikog dima sa nebesa koji će obuhvatiti sve ljude), podizanje Kur’ana sa zemlje na nebo, izlazak Sunca sa zapada, izlazak životinje iz zemlje i pojava velike vatre iz pravca Jemena koja će tjerati ljude u pravcu Šama i on je zadnji od velikih predznaka Sudnjeg dana.

Bilježi imam Muslim od Huzejfe ibn Esjeda El-Gaffarija, radijallahu ‘anhu, da je rekao: “Došao nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, a mi smo se podsjećali na Sudnji dan, pa je rekao: “Na što se podsjećate?” Rekoše: “Podsjećamo se na Sudnji dan. “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Neće se desiti Sudnji dan dok ne vidite prije njega deset stvari: pojavu dima, pojavu Dedždžala, izlazak životinje iz zemlje, izlazak Sunca sa zapada, silazak Isa-a alejhis-selam sina Merjemina sa neba, pojavu Je’džudža i Me’džudža, tri pomračenja: na Istoku, na Zapadu i na arabijskom poluotoku, a zadnji je izlazak vatre iz Jemena koja će tjerati ljude na mjesto skupa.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Na kraju mog ummeta pojaviće se Mehdija, Allah, dželle še'nuhu, će spustiti kišu, zemlja će izbaciti svoje plodove, imetak će se ispravno dijeliti, umnožiće se stoka, povečaće se broj robinja.”

Spominje se da će ovi predznaci ići jedni za drugim kao što grašci u mahuni slijede jedni za drugim, a kada se završe ovi predznaci nastupiće Allahovom dozvolom Sudnji dan.Šta je Sudnji dan?To je Dan u kome će ljudi izaći iz svojih kaburova radi obraćuna po zapovijedi Gospodara njihova, da bi bio nagrađen onaj ko bude radio dobra djela, a kažnjen onaj ko bude radio loša djela. Kaže Uzvišeni: “Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Ma’aridž: 43)

Sudnji dan u Kur’anu je spomenut raznim imena:

Jewmul-Qiyama (Smak svijeta), kaže Uzvišeni: “Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Qiyama: 1.)

El-Qari'a (Smak svijeta), kaže Uzvišeni: “Smak svijeta! Šta je Smak svijeta?” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Qari'a:1., 2.)

Jewmul-Hisab (Dan obračuna), kaže Uzvišeni: “One koji skreću s Allahovog puta čeka teška patnja na onom svijetu zato što su zaboravljali Dan u kome će se račun polagati.” (prijevod značenja Kur'ana, Sad: 26.)

Jewmud-Din (Sudnji dan), kaže Uzvišeni: “A grešnici sigurno u Džehennem, na Sudnjem danu u njemu će gorjeti.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Infitar:14., 15.)

Et-Tammetu (Nevolja), kaže Uzvišeni: “A kada dođe nevolja najveća.” (prijevod značenja Kur'ana, An-Nazi'at: 34.)

El-Waqi’a (Događaj), kaže Uzvišeni: “Kada se događaj dogodi.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Waqi'a: 1.)

Al-Haqqa (Čas neizbježni), kaže Uzvišeni:”Čas neizbježni, šta je Čas neizbježni?” (prijevod značenja kur'ana, Al-Haqqa: 1.)

Es-Sahha (Glas zaglušujući), kaže Uzvišeni: “A kada dođe glas zaglušujući.” (prijevod značenja Kur'ana, ‘Abasa: 33.)

Al-Gašiya (Teška nevolja), kaže Uzvišeni: “Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji?” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Gašiya: 1.)Kako vjerovati u Sudnji danOpće i detaljno o vjerovanju u Sudnji dan:

Opće vjerovanje u Sudnji dan je da vjerujemo da postoji dan u kome će Allah, dželle še'nuhu, okupiti sve generacije ljudi, nagradiće svakoga s obzirom na njegova djela pa će dio ući u Džennet a dio u Džehennem. Kaže Uzvišeni: “Reci: “I drevni i kasniji, u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Waqi'a: 49.-50.)

Što se detaljnog vjerovanja u Sudnji dan tiče ono obuhvata ono što će se dešavati nakon smrti. To su sljedeće stvari:

Iskušenje u kaburu (ar. fitnetul-kabri)Ogleda se u ispitivanju umrlog nakon ukopa o njegovom Gospodaru, njegovoj vjeri i njegovom poslaniku. Allah, dželle še'nuhu, će na tom iskušenju učvrstiti one robove koji budu vjerovali jasnim odgovorom, kao što se navodi u hadisu da će umrli kada bude upitan reći: gospodar mi je Allah, vjera mi je islam, a poslanik mi je Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme. (muttefekun alejhi)

Obaveza je vjerovati u ono na što upućuju hadisi o pitanju dvaju meleka i načina ispitivanja i ono što će odgovoriti mu’min i ono što će odgovoriti munafik.Kazna u kaburu i njegove blagodati (ar. azabul-kabri ve ne’imuhu)Obaveza je vjerovati u kaznu u kaburu i njegove blagodati. On je ili provalija od džehennemskih provalija ili bašća od Džennetskih bašći. Kabur je prvo od staništa ahireta. Ko se od njega spasi, ono što dolazi poslije biće mu lakše, a onaj ko tu propadne ono što dolazi poslije biće mu teže. Stoga čovjek kad umre počinje njegov Sudnji dan. Nagradi i kazna u kaburu će biti nad dušom i tijelom zajedno, a ponekad nad samom dušom. Kazna u kaburu će biti za nevjernike, a nagrada za iskrene vjernike. Čovjek će biti kažnjen ili nagradžen u zagrobnom životu (ar. berzeh) bio ukopan u kabur ili ne.

Ako bi čovjek bio zapaljen ili se utopi ili ga pojede životinja svejedno će biti ispitivan, kažnjavan ili nagrađivan. Kaže Uzvišeni: “Oni će se ujutro i naveče u vatri pržiti, a kada nastupi Čas: “Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!” (prijevod značenja Kur'ana, sura Al-Mu’min: 46.)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Da nećete biti ukopani molio bih Allaha da vam da da čujete kabursku patnju.Puhanje u rog (ar. sur)Sur je rog u koji će puhnuti Israfil alejhis-selam. Kada prvi put u njega puhne umrijeće sva stvorenja osim onih koje Allah bude odabrao. Zatim će puhnuti drugi put i oživjeće sva stvorenja koja su živjela od stvaranja života do Sudnjeg dana. Kaže Uzvišeni: “I u rog će se puhnuti, i umrijeće oni na nebesima i oni na Zemlji, ostaće samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.” (prijevod značenja Kur'ana, sura Az-Zumar: 68.)

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Zatim će se puhnuti u rog i svako ko ga čuje će umrijeti, zatim će Allah spusiti kišu koja će oživjeti ljude. Zatim će se puhnuti drugi put na što će svi ljudi ustati gledajući oko sebe.” (bilježi ga Muslim)Proživljenje (ar. ba’s)Proživljenje je Allahovo oživljavanje mrtvih kada se puhne u rog drugi put kada će ljudi ustati po zapovjedi Gospodara svih svjetova. Kada Allah odobri puhanje u rog drugi put i vraćanje duša u njihova tijela ustaće ljudi iz svojih kaburova žureći na mjesto obraćuna goli, bosi, neobrezani, nijemi, neće imati ništa. Zatim će se odužiti mjesto skupa, približiće se Sunce i pojačati svoju toplotu tako da će ljudima znoj dopirati do usta od žestine tog mjesta. Nekima će znoj dostizati do članaka, nekima do koljena, nekima do struka (pasa), nekima će dostizati do grudi, nekima do ramena, a neke će potpuno potopiti zavisno od njihovih dijela.

Proživljenje je istina što dokazuju ajeti i hadisi, zapažanje i razum:

Ajeti i hadisi:

Mnogi su ajeti i hadisi koji dokazuju istinitost proživljenja. Kaže Uzvišeni: “Reci: “Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni.” (prijevod značenja Kur’ana, Tagabun: 7.) Uzvišeni Allah takođe kaže: “Onako kako smo prvi put iz ništa stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Anbiya’: 104.)

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Zatim će se puhnuti u rog i svako ko ga čuje će umrijeti, zatim će Allah spusiti kišu koja će oživjeti ljude. Zatim će se puhnuti drugi put na što će svi ljudi ustati gledajući oko sebe.” (bilježi ga Muslim) Kaže Uzvišeni: “Ko će oživjeti kosti kada budu truhle?” Reci: “Oživjeće ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio.” (prijevod značenja Kur'ana, Ya-sin: 78.-79.)Zapažanje (ar. his):

Allah je svojim robovima pokazao oživljavanje ljudi na ovome svijetu. U suri Al-Baqara nalazimo primjera oživljavanja: narod Musa-a alejhis-selam kojeg je Allah oživio nakon što ih je usmrtio, ubice Israilovih sinova, narod koji je izašao iz svojih kuća bježeći od smrti, primjer oživljavanja čovjeka koji je prošao kraj sela pa ga je Allah usmrtio a zatim ga je oživio, te primjer oživljavanja ptice Ibrahimu alejhis-selam.Razum (ar. akl):

Racionalni dokazi za proživljenje su:

a) Allah, dželle še'nuhu, je tvorac nebesa i Zemlje i onoga što je na njoj. Stvorio ih je prvi put i onaj ko ih je bio u stanju prvi put stvoriti u stanju je i ponoviti njihovo stvaranje.

b) Svjedoci smo da zemlja zimi bude mrtva, bez života, zatim Allah u proljeće spusti kišu pa ona oživi i zazeleni se raznovrsnim prekrasnim biljem.Skup, obračun, nagrađivanje ili kažnjavanje

(ar. el-hašr vel-hisab vel-džeza’)

Vjerujemo da će na Sudnjem danu svi ljudi biti tjelesno proživljeni, i da će biti pitani za svoja djela te da će svima biti pravedno presuđeno. Kaže Uzvišeni: “A njih smo već sakupili nijednog nismo ostavili.”(prijevod značenja Kur'ana, Al-kahf: 47.) Uzvišeni Alah takođe kaže: “Evo vam, čitajte knjigu moju, ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati.” I on će biti u životu zadovoljnom.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Haqqa: 19.-21.) Kaže Uzvišeni: “A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: “Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije i da ni saznao nisam za obračun svoj.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Haqqa: 25., 26.)

Hašr je okupljanje ljudi na mjestu skupa radi obračuna. Razlika između okupljanja i proživljenja je u tome što je proživljenje povratak duša u njihova tijela, a hašr je okupljanje proživljenih na mjestu skupa.Obračun, ngrađivanje ili kažnjavanjeObračun, nagrađivanje ili kažnjavanje se ogleda u tome da će Allah, dželle še'nuhu, svoje robove ispred sebe postaviti upoznavajući ih sa djelima koja su radili. Oni vjernici koji se budu bojali Allaha njihov obračun će biti izlaganjem njihovih djela dok ne spoznaju Allahovo dobročinstvo prikrivanjem njihovih loših djela na dunjaluku i opraštanjem na ahiretu. Dolaziće na mjesto skupa na osnovu njihovog imana. Dočekivaće ih meleci i obradovati Džennetom i zaštiti će ih od strahota toga nesnosnog dana. Lica će im pobijeliti i toga dana blistava, nasmijana i radosna biti. A lažljivci, mali i veliki, će biti obračunavani teškim i preciznim obračunom. Biće vučeni na licima njihovim, poniženi kao kazna za ono što su radili i zato što su lažljivci bili.

Prvi koji će račun polagati na Sudnjem danu je ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, i sa njima 70.000 onih koji će ući u Džennet bez obračuna, zbog cjelovitosti njihova imana. To su oni koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao riječima: “Ne traže da im se uči rukja (rukja – šerijatsko liječenje od džina), ne liječe se puštanjem krvi, niti su sujevjerni.”

Od njih je i cijenjeni ashab Ukaša ibn Muhsin, radijallahu anhu. Prvo zašto će Allahov rob polagati račun je namaz, a prvo što će među ljudima biti presuđeno su njihova prava u krvi.Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, vrelo (ar. havd)Vjerujemo u Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, vrelo.

To je veliko i pristupačno vrelo čija voda dolazi iz Džennetske rijeke Kevser, a nalazi se na mjestu na kome će se odvijati dešavanja na Sudnjem danu. To je vrelo sa kojeg će piti ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Od njegovih svojstava je da je bjelji od mlijeka, slađi od meda i mirisa ljepšeg od miska i stalno se povećava, a svaki njegov ugao dužine je mjesec dana hoda. On ima dvije pritoke putem kojih mu dotiće voda iz Dženneta. Broj njegovih posuda je veći od broja zvijezda na nebu. Ko se iz njega napije jedan gutljaj nikada poslije toga neće ožedniti.Oprost (ar. šefa’at)

Kada se ljudima nagomilaju problemi na mjestu skupa i oduži im se boravak, tražiće da se neko zauzme za njih kod Gospodara njihova da bi se riješili strahota i užasa tog mjesta. Tražiće najprije od najodabranijih poslanika (ar. ulul-a’zm) da se zauzimaju za njih, ali svi će odbiti dok ne dođu do posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kome je Allah oprostio sve grijehe. On će na to pristati i svi ljudi će mu biti zahvalni na tome čime će se pokazati njegovo uzvišeno mjesto među njima. Zatim će učiniti sedždu ispred prijestolja (ar. arš) moleći Allaha, zahvaljujući mu i slaveći Ga, da mu dopusti da se zauzima za njih, i biće mu dopušteno.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Na Sudnjem danu će se Sunce toliko približiti da će ljudima od njegove žestine znoj dostizati do polovine ušiju. Tražiće pomoć od Adema, zatim od Ibrahima, zatim od Musa-a, zatim od Isa-a, a zatim od Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, zatim će posredovati kako bi bilo presuđeno među stvorenjima, pa će ići sve dok ne uzme halku na vratima. To je ono kada će ga Uzvišeni Allah postaviti na “hvaljeno mjesto” zato što će mu svi okupljeni zahvaljivati.” (Buhari) Ovo je veliki oprost kojim je Allah odlikovao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, međutim za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su vezani i drugi vidovi oprosta:

Njegovo sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje za stanovnike Dženneta da im se dopusti ulazak u Džennet. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Na Sudnjem danu ću doći do vrata Dženneta, pa će se otvoriti. Reći će čuvar: “Ko si ti?” Rekao je: “Reći ću Muhammed.” Reći će čuvar: “Tobom mi je naređeno da otvorim vrata, nikome drugom prije tebe.” (Muslim)

Njegovo sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje za ulazak u džnnet ljudi čija su dobra i loša djela jednaka. Ovo je mišljenje jednog dijela uleme, ali o ovome nema sahih hadisa od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Njegovo sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje za ljude koji su zaslužili ulazak u džhennem da ih spasi od vatre. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Moje zauzimanje je i za one od mog ummeta koji budu činili velike grijehe.” (bilježi ga Ebu-Davud)

Njegovo sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje za podizanje stepena stanovnicima Dženneta u Džennetu. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahu moj oprosti Ebu Selemi i povečaj njegove stepene.” (Muslim)

Njegovo sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje za ljude koji će ući u Džennet bez obračuna i kažnjavanja. Dokaz za to je hadis Ukaše ibn Muhsina u kome se navodi da će 70.000 ljudi ući u Džennet bez obračuna i kazne. Pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molio za njega riječima: “Allahu moj učini ga od njih.”

Njegovo sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje za one koji budu ušli u Džehennem zbog činjena velikih grijeha da izađu iz njega. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Moje zauzimanje je i za one iz mog ummeta koji budu činili velike grijehe.” (bilježi ga Ebu-Davud) Takođe i hadis: “Izaći će ljudi iz džhennema zauzimanjem Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ući će u Džennet i zvaće se Džehennemlije.”

Njegovo sallallahu alejhi ve sellem, zauzimanje za ublaživanje kazne onome ko to zaslužuje kao njegovo zauzimanje za amiđu Ebu Taliba. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Nadam se da će mu (amiđi) koristiti moje zauzimanje na Sudnjem danu. Biće stavljen u plićak od vatre koja će mu stizati do članaka od čega će mu ključati mozak.” (Muttefekun alejhi)Zauzimanje kod Allaha nije ispravno osim sa dva uslova:

a) Da je Allah zadovoljan onim ko se zauzima i onim za koga se zauzima.

b) Allahovo dopuštenje onome ko se zauzima da se zauzima. Kaže Uzvišeni: “I oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Anbiya’: 28.) Takođe kaže Uzvišeni: “Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Baqara: 255.)Vaga (ar. mizan)Vaga je istina i obavezno je vjerovanje u nju. To je vaga koju će Allah postaviti na Sudnjem danu da bi se na njoj vagala djela robova i nagrađivala za njih. To je prava vaga sa dva tasa i jezikom kojom će se vagati djela ili listovi na kojima su ispisana djela ili sam počinitelj tih djela. Sve će se vagati ali je poenta u težini i lahkoći djela, a ne onoga ko ih je radio niti u veličini stranice. Kaže Uzvišeni: “Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terezije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi Ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je što ćemo Mi račune ispitivati.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-Anbiya’: 47.) Takođe kaže Uzvišeni: “Mjerenje toga dana biće pravedno: oni čija dobra djela prevagnu, oni će šta žele postići; a oni čija dobra djela budu lahka, oni će, zato što dokaze Naše nisu priznavali, stradati.” (prijevod značenja Kur'ana, Al-A’raf: 8., 9.)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Čistoća je dio imana i hvala Allahu prevagnuće na vagi.” (Muslim) I rekao je: “Postaviće se vaga na Sudnjem tolika kada bi se na nju postavili nebo i Zemlju ona bi se toliko proširila.” (Hakim)Ćuprija (ar. sirat)Vjerujemo u sirat. To je tanki, zastrašujući most postavljen iznad Džehennema. Ljudi će prelaziti preko njega do Dženneta. Neki će preći brzinom treptaja oka, neki kao munja, neki kao ptica, neki kao vjetar, neki brzinom najboljeg konja, neki će preći trčeći, neki hodajući a neki pužeći. Prelaziće na osnovu svojih djela dok ne prođe onaj čije je svjetlo koliko mali prst na nozi. Biće onih koji će biti šćepani i bačeni u vatru, a ko pređe preko njega ući će u Džennet. Prvi ko će preći preko sirata je naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim njegov ummet. Toga dana niko neće govoriti osim poslanici. Dova poslanika toga dana će biti: “Bože, spasi nas, spasi!” Na rubovima Džehennema nalaze se kuke, čiji broj samo Allah zna, koje hvataju onoga koga Allah hoće od Njegovih stvorenja.Osobine sirata

On je oštriji od sablje, tanji od kose, klizav je, na njemu niko nije stabilan osim onoga koga Allah na njemu učvrsti, biće postavljen na mračno mjesto. Biće postavljeno povjerenje i obilaženje rodbine s obje strane sirata kako bi svjedočili za onoga koji ih je održavao i protiv onoga ko ih je zapostavljao. Kaže Uzvišeni: “I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao! Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti.” (prijevod značenja Kur'ana, Maryam: 71., 72.)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Sirat je postavljen iznad Džehennema, a ja i moj ummet ćemo biti prvi koji će preko njega preći.” (Muslim)

I rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Sirat je postavljen iznad Džehennema i ja ću biti prvi koji će ga preći, a dova poslanika toga dana će biti: “Bože, spasi nas, spasi!” (Muttefekun alejhi)

Rekao je Ebu Seid El-Hudrij, radijallahu anhu: Čuo sam da je sirat oštriji od sablje i tanji od kose. (Muslim)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Biće postavljeno povjerenje i obilaženje rodbine s desne i s lijeve strane sirata. Prvi od vas će preći kao munja, zatim kao vjetar, zatim kao ptica, neki će preći trčeći, kao nagrada za ono što su radili. Biće među vama onaj ko će stajati na njemu govoreći: “Bože, spasi nas, spasi!” Kada ostanu ljudi koji će imati malo dobrih djela doći će čovjek koji će sirat prelaziti pužući po njemu. Na oba kraja sirata se nalaze kuke koje će grabiti ljude, pa koga samo zagrebu spasiće se, a koga šćepaju u vatru će.” (bilježi ga Muslim)KantarVjerujemo da će se vjernici, nakon što pređu sirat i spase se od vatre, zaustaviti na kantaru, a to je mjesto između Dženneta i Džehennema, da bi izravnali račune koji su ostali među njima na dunjaluku prije ulaska u Džennet. Kada se očiste dopustiće im se ulazak u Džennet. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nakon što se vjernici spase od Džehennema biće zadržani na kantaru da bi izravnali račune koji su ostali među njima na dunjaluku, pa kada se očiste dozvoliće im se ulazak u Džennet. Tako mi onoga u čijoj je ruci duša Muhammedova svako od vas će bolje znati put do svoje kuće u Džennetu nego što je to znao na ovom svijetu.”Džennet i DžehennemVjerujemo da su Džennet i Džehennem istina. Vjerujemo da su stvoreni i da su vječni. Blagodati stanovnika Dženneta nikada neće prestati niti će proći, a kazna onim stanovnicima Džehennema kojima je Allah presudio vječnošću u njemu nikada neće proći niti prestati. Oni koji budu vjerovali u Allahovu jednoću, a zbog drugih grijeha budu bačeni u Džehennem, izaći će iz Džehennema zauzimanjem onih kojima će zauzimanje biti dopušteno milošću Najmilostivijeg.Džennet

Džennet je kuća plemenitosti koju je Allah na Sudnjem danu pripremio onima koji Ga se budu bojali. U njemu su rijeke koje teku, visoke sobe, prekrasne žene. U njemu ima što god duša zaželi i ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo i ono što čovjeku na um ne može pasti. Njegove blagodati nisu prolazne nego su vječne bez prekida. Najmanje mjesto u Džennetu je vrijednije od dunjaluka i svega što je na njemu. Njegov miris se osjeti na daljini od 40. godina hoda, a najveća nagrada vjernicima uu Džennetu je gledanje u Allahovo plemenito lice. Oni koji ne budu vjerovali neće vidjeti Gospodara njihova, a ko zaniječe da će vjernici vidjeti svoga Gospodara isti su kao nevjernici i neće Ga vidjeti. Džennet ima stotinu spratova, između svakog od njih je koliko između nebesa i Zemlje, a najvisočiji dio Dženneta je Firdevs iznad kojeg se nalazi Allahov prijesto (ar. ‘arš). Džennet ima osam vrata. Razmak vrata jednih od drugih je koliko između Mekke i Hidžra. Doći će dan kada će se Džennet napuniti, a najmanje što će čovjek posjedovati u Džennetu je koliko dunjaluk deset puta. Kaže Uzvišeni o Džennetu: “Pripremljen za bogobojazne.” (prijevod značenja Kur'ana, Ali –Imran: 33.)

Kaže Uzvišeni o vječnom boravku stanovnika Dženneta u Džennetu: “Njih nagrada u Gospodara njihova čeka: edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. (prijevod značenja Kur'ana, Al-Bayyina: 8.)Džehennem

Džehennem je kuća kažnjavanja koju je Allah pripremio kafirima i griješnicima. U njemu su najgore kazne i oblici kažnjavanja. Njegovi čuvari su krupni i jaki meleci. Nevjernici će vječni boraviti u njemu. Hrana im je zekkum (drvo u Džehennemu čijim će se plodovima stanovnici Džehennema hraniti), a piće će im biti hamim (hamim – žeravica i znoj). Dunjalučka vatra je sedamdeseti dio džehennemske vatre. Ova vatra neće osjećati odvratnost prema onome ko u nju bude bačen, nego će ih bacati na dno Džehennema i govoriti: “Ima li još!” Džehennem ima sedam vrata a na svaka od njih će određen broj ući. Kaže Uzvišeni o Džehennemu: “Pripremljen za nevjernike.” (prijevod značenja Kur'ana, Ali-Imran: 131.)

Kaže Uzvišeni o vječnom boravku stanovnika Džehennema u Džehennemu: “Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio, u njemu će vječno i zauvijek boraviti.” (prijevod značenja Kur'ana, sura Al-Ahzab: 64., 65.)Plodovi vjerovanja u Sudnji dan

Želja za činjenjem pobožnih djela i ustrajnost na njima želeći time Allahovu nagradu.

Strah od činjenja grijeha i zadovoljstva njima bojeći se Allahove kazne na Sudnjem danu.

Utjeha vjernicima za ono što ih prođe na ovome svijetu da će to dobiti u Džennetu na drugom svijetu.

Iman u proživljenje je osnova uspjeha pojedinca i zajednice. Kada čovjek vjeruje da će Allah proživiti stvorenja nakon smrti i da će ih nagraditi ili kazniti shodno njihovim djelima i da će se osvetiti onaj kome je učinjena nepravda onome ko mu ju je nanio, čak i od životinja, ustrajaće u pokornosti Uzvišenom Allahu, kloniće se zla, pobijediće dobro u društvu i zajednici, blagostanje i smirenost će sve obuhvatiti.


S arapskog prevela grupa studenata


Islamski Univerzitet u Medini

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s