Treći temelj (ar.rukn) imana – Vjerovanje u Knjige

Posted: Januar 15, 2013 in Akida, Ruknovi imana
Vjerovanje u knjige koje je Uzvišeni Allah objavio svojim poslanicima je treći temelj imana. Uzvišeni Allah je slao poslanike s jasnim dokazima i objavio im knjige kao milost i uputu, kako bi upotpunili svoju sreću na ovome i budućeme svjetu, i kako bi iste bile pravcem kojeg će slijediti, i presuđivačem među ljudima u onome u čemu se raziđu. Uzvišeni Allah kaže: ”Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terezije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali. (prijevod značenja Kur’ana, Al-Hadid: 25.) Uzvišeni Allah takođe kaže: ”Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu, i Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti, i opomene, i po njima je slao knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi ljudima u onome u čemu se ono ne budu slagali. (prijevod značenja Kur’ana, Al-Baqara: 213.)Suština vjerovanja u knjigeVjerovanje u knjige je čvrsto vjerovanje da Uzvišeni Allah ima knjige koje je objavio poslanicima, te da su one uistinu od Njegovog govora. U njima je svjetlo i uputa. Ono što je došlo u njima je istina koja se mora slijediti i po kojoj se mora postupati. Njihov broj ne zna niko osim Uzvišeni Allah, koji je rekao u Kur’anu: ”A Allah je sigurno s Musaom razgovarao.” (prijevod značenja Kur’ana, An-Nisa’: 164.) Uzvišeni Allah također kaže: ”Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da sasluša Allahove riječi.” (prijevod značenja Kur’ana, At-Tawba: 6.)Propis vjerovanja u knjigeObaveza je vjerovati u sve knjige koje je Uzvišeni Allah objavio poslanicima, i da su one njegov stvarni govor, te da su objavljene, a ne stvorene. Onaj ko ih zaniječe, sve ili neke od njih postaje nevjernikom. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: ”O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u Poslanike Njegove, i u onaj svijet – daleko je zalutao. (prijevod značenja Kur’ana, An-Nisa’: 136.)

Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: ”A ova knjiga koju objavljujemo jest blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam milost bila ukazana.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-An’am: 155.)Potreba ljudi za knjigama i mudrost nihova objavljivanjaDa bi objavljena knjiga poslaniku bila izvor spoznaje vjere.

Da bi objavljena knjiga poslaniku bila pravedni sudac njegovom narodu u onome u čemu se ne budu slagali.

Da bi objavljena knjiga sačuvala vjeru poslije smrti poslanika, bez obzira na prostornu i vremensku udaljenost, kao što je slučaj sa poslanicom našeg vjerovjesnika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Da bi knjige bile dokazom protiv ljudi, tako da im nije dozvoljeno da rade suprotno njima i da odstupaju od njih. Kaže Uzvišeni: ”Svi ljudi su sačinjavali jednu zajadnicu, i Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti, i opomene, i po njima je slao knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi ljudima u onome u čemu se ono ne budu slagali. (prijevod značenja Kur’ana, Al – Baqara: 213.)Kako vjerovati u knjigeVjerovanje u knjige je opće i detaljno:

Opće je da vjeruješ da je Uzvišeni Allah objavio knjige svojim poslanicima.

Detaljno je da vjeruješ u sve kniige koje je Uzvišeni Allah spomenuo u Kur’anu, a to su Kur’an, Tewrat, Zebur, Indžil i listove Ibrahimove i Musaove, i da vjeruješ u druge knjige koje je Uzvišeni Allah objavio svojim poslanicima, a koje nije spomenuo u Kur’anu. Njihov broj ne zna niko osim Uzvišeni Allah.

Sve ove knjige su došle radi potvrde Allahovog, dželle še'nuhu, jednoće u ibadetu, činjenja dobrih dijela, zabrane politeizma i činjenja nereda na Zemlji.

Osnova pozivanja svih poslanika je jedna, makar se razlikovali u vjerozakonima (šerijat) i propisima. Vjerovanje u knige je priznavanje njihova objavljivanja prethodnim poslanicima, a vjerovanje u Kur’an je njegovo priznavanje i rad po njemu. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: ”Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara Njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Beqara: 285.) Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: ”Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte, pored Njega, nekog drugog za zaštitnika!” (prijevod značenja Kur’ana, Al-A’raf 3.)

Kur’an se odlikuje od prethodnih knjiga u sljedećem:

1. Kur’an je nadnaravan, oblikom i sadržajem, i po univerzalnim i znanstvenim činjenicama, koje su sadržane u njemu.

2. Kur’an je zadnja nebeska knjiga, njime su zapečaćene sve knjige, kao što su sve poslanice zapečaćene našim poslanikom Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem.

3. Uzvišeni Allah je zagarantovao da če sačuvati Kur’an od svake izmjene, za razliku od prethodnih knjiga koje su izmjenjene i iskrivljene.

4. Kur’an potvrđuje prije objavljene knjige i on bdije nad njima.

5. Kur’an je poništio i dokinuo sve prethodne knjige. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: ”Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je milost naroda koji vjeruje.” (prijevod značenja Kur’ana, Yusuf: 111.)Prihvatanje vijesti koje su došle u prethodnim knjigamaZnamo sigurno da ono što je došlo u tim knjigama od vijesti, koje je Allah objavio svojim poslanicima, je istina u koju nema sumnje. Ovo ne znači da prihvatamo ono što je u tim knjigama, koje se nalazi kod sljedbenika Knjige, jer su one izmijenjene i iskrivljene, i jer one nisu ostale na osnovama, koje je Uzvišeni Allah objavio svojim poslanicima.

Ono što sigurno znamo iz tih knjiga, jeste ono što nas je Uzvišeni Allah obavjestio u Kur’anu, da nijedan griješnik neće tuđe grijehe nositi, i da je čovjekovo samo ono što sam uradi, i da će se trud njegov sigurno iskazati, te da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: ”Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima Musaovim i Ibrahimovim: – koji je obaveze potpuno ispunjavao – da nijedan griješnik tuđe grijehe neće nositi, i da je čovjekovo samo ono što sam zaradi, i da će se trud njegov sigurno iskazati, i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti.” (prijevod značenja Kur’ana, An-Nedžm: 36.-41.) Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: ”Ali, vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je. Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim, listovima Ibrahimovim i Musaovim.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-A’la: 16.-19.)O propisima koji su sadržani u knjigamaObavezni smo biti pokorni Allahu Uzvišenom u svemu onome što je došlo u Kur’anu, za razliku od onoga što je došlo u prethodnim knjigama. Ono što se nalazi u tim knjigama nećemo raditi po njemu, ne zato što to nije istina. Naprotiv, to je bila istina u vrijeme poslanika kojima su objavljene, ali nismo obavezni raditi po njima, jer su one derogirane našim vjerozakonom.

Ako je u skladu sa našim šerijatom, to je istina, jer ga je naš šerijat potvrdio.

Nebeske knjige koje su spomenute u Kur’anu i sunnetu:

Kur’an je Allahov, dželle še'nuhu, govor koji je objavio Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, pečatu svih poslanika i vjerovjesnika. Kur’an je zadnja objavljena knjiga. Uzvišeni Allah je zagarantovao da će sačuvati Kur’an od svake izmjene. Kur’an je derogirao sve prethodne knjige. Uzvišeni Allah kaže: ”Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i mi ćemo ga čuvati.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-Hidžr: 9.) Uzvišeni Allah kaže: ”A tebi objavljujemo Kur’an, samu istinu, da potvrdi knjige prije objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje. (prijevod značenja Kur’ana, Al-Maida: 48.)

2. Tevrat je knjiga koju je Uzvišeni Allah objavio Musau, alejhis-selam, u kome je svjetlo i uputa. Po njemu su sinovima Israilovim sudili njihovi vjerovjesnici i učenjaci.

Tevrat u koji smo obavezni vjerovati je knjiga koju je Uzvišeni Allah objavio Musau alejhis-selam, a ne u iskrivljeni Tevrat, koji se danas nalazi kod sljedbenika knjige. Uzvišeni Allah kaže: ”Mi smo objavili Tevrat, u kome je upustvo i svjetlo. Po njemu su Jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi, i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu. (prijevod značenja Kur’ana, Al-Maida: 44.)

Indžil je knjiga koju je Uzvišeni Allah objavio Isau, alejhis-selam, samu istinu, da potvrdi prije objavljene nebeske knjige.

Indžil u koji smo obavezni vjerovati, je knjiga koju je Allah objavio Isau alejhis-selam, sa ispravnim osnovama, a ne iskrivljeni Indžil koji se nalazi kod sljedbenika knjige. Uzvišeni Allah kaže: ”Poslije smo Isa-a, sina Merjemina, poslali, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Indžil, u kome je bilo upustvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je takođe bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali. (prijevod značenja Kur’ana, Al-Maida: 46.)

U Tevratu i Indžilu je došao predznak poslanice našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah kaže: ”Onoma koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-A’raf: 187.)

Zebur je knjiga koju je Allah objavio Davudu, alejhis-selam. Zebur u koji smo obavezni vjerovati je knjiga koju je Allah objavio Davudu, alejhis-selam, a ne Zebur koji je iskrivljen djelom Židova. Uzvišeni Allah kaže: ”A Davudu smo dali Zebur. (prijevod značenja Kur’an, An-Nisa’: 163.)

Listovi Ibrahima i Musa-a su listovi koje je Uzvišeni Allah dao Ibrahimu i Musau alejhimus-selam. Ti listovi su izgubljeni i o njima se ne zna ništa osim onoga što je spomenuto u Kur’anu i sunnetu. Uzvišeni Allah kaže: ”Zar on nije obavješen o onom što se nalazi u listovima Musaovim i Ibrahimovim: – koji je obaveze potpuno ispunjavao, da nijedan griješnik tuđe grijehe neće nositi, i da je čovjekovo samo ono što sam uradi, i da će se trud njegov sigurno iskazati, i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti.” (prijevod značenja Kur’ana, An-Nedžm: 36.-41.) Uzvišeni Allah kaže: ”Ali, vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan. Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim, listovima Ibrahimovim i Musaovim.” (prijevod značenja Kur’ana, Al-A’la: 16.-19.)


S arapskog prevela grupa studenata


Islamski Univerzitet u Medini

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s