Iman i njegov značaj u životu čovjeka

Posted: Januar 16, 2013 in Uncategorized
Neka je slava i hvala Uzvišenom Allahu onolika kolika je Njegova veličina i koliko samo Njemu dolikuje. Nema drugog boga osim Allaha. Neka je salavat i selam na Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme,na njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede jedinu ispravnu i kod Uzvišenog Allaha priznatu vjeru, islam, do Sudnjega dana.

Objavio je Uzvišeni Allah u Svojoj plemenitoj Knjizi:
”O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Prijevod značenja 102. ajeta sure Ali-Imran)
Uistinu je najbolji govor Allahov govor, najbolja uputa uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, a najgore stvari su novine u vjeri, svaka novina u vjeri je novotarija, svaka novotarija vodi u zabludu a svaka zabluda vodi u vatru.

Inša'allahu te'ala, ovo veče počinjemo s predavanjima iz predmeta “Et-Terbijetu-l-imanijje” na kojima ćemo govoriti o stvarima koje popravljaju i jačaju iman kod vjernika.

Molim Uzvišenog Allaha da nam podari znanje koje će nam koristiti i na dunjaluku i na ahiretu, i molim Ga –subhanehu ve te'ala- da nas uputi i učvrsti na činjenju dobrih i iskrenih djela.

Zatim, želio bih da iskažem dobrodošlicu i da se zahvalim svima onima koji posjećuju ova predavanja gdje se uči Allahova –subhanehu ve te'ala- vjera i izučavaju njeni propisi. Želim da ih obradujem s velikom nagradom od Uzvišenog Allaha koju je obećao onima koji traže znanje o Njegovoj lijepoj vjeri.

Bilježi Imam et-Tirmizi –rahmetullahi te'ala alejhi- od Mahmuda ibn Gajlana, a on od Ebu Usame, a on od el-E'ameša, a on od Ebu Saliha, a on od Ebu Hurejre –radijallahu te'ala anhu- da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik –sallallahu alejhi ve selleme-: ‘Ko izabere put tražeći na njemu nauku (znanje), Allah će mu olakšati put do Dženneta…'” (Ovaj hadis je takođe zabilježio Imam Muslim u ”Ez-Zikru we-d-du'a”; Ebu Davud u ”Es-Salat” i ”El-Edeb”; Ibn Madže u «Mukadimi»; Ahmed u svome Musnedu i Imam ed-Darimi u svome Sunenu u «Mukadimi»)
Poštovane i cijenjene sestre, znajte da traženje znanja samo po sebi nije cilj. Nije nam cilj da tražeći znanje što više naučimo. Jer, mi vidimo da šerijatsko znanje može steći i vjernik i nevjernik i griješnik. Tako, danas imamo mnogo nevjernika koji poznaju islamsko pravo mnogo bolje nego većina muslimana. Znajmo da je cilj sticanja, traženja znanja jeste djelo. I svako znanje koje ne rezultira djelom znajte da je ono samo dokaz protiv onoga koji ga je tražio samo radi njega, samo da poznaje više informacija. Znajte da njegov sahibija, onaj koji ga je tražio ne da bi postupao po njemu, ne da bi obožavao Uzvišenog Allaha njime, već da bi se hvalio među ljudima, znajte da je takva osoba jedna od tri vrste ljudi kojima će se potpaliti Džehennem! Kao što se spominje u vjerodostojnim hadisima i kao što kaže Pjesnik:

”I učenjak koji nije postupao po znanju svomekažnjen će biti prije onih koji su obožavali kipove!”
Znanje je dokaz, plemenita sestro, ili za tebe ili protiv tebe! Dokaz za tebe će biti sve dok budeš radila po njemu, po znanju kojeg si stekla, a kada to prestaneš činiti, kada prestaneš raditi po znanju kojeg posjeduješ, znaj da će ono biti dokaz protiv tebe na Sudnjem danu.

Bilježi Imam Muslim –rahmetullahi te'ala alejhi- od Ishaka ibn Mensura, a on od Hibbana ibn Hilala, a on od Abana ibn Jezida, a on od Jahje ibn Ebi Kesira, a on od Zejda ibn Selama, a on od Ebi Selama, a on od Ebu Malika el-Eš'arija –radijallahu te'ala anhu- da je rekao Allahov Poslanik –sallallahu alejhi ve selleme-: ”…Kur'an je jak dokaz za tebe ili protiv tebe…” (Ovaj hadis je takođe zabilježio Imam et-Tirmizi u poglavlju ”Ed-Da'wat”; Imam Ibn Madže u poglavlju ”Et-Taharetu we suneniha”; Imam Ahmed u svome Musnedu i Imam ed-Darimi u poglavlju ”Et-Taharet”.)
Stvari koje se moraju naći pri osobi koja traži znanje su slijedeće:
1) Ispravan nijet, tj. da čovjek traženjem znanja nijeti ispunjavanje dužnosti, obaveze kojom ga je Uzvišeni Allah zadužio i svakako traženjem nagrade od Njega –subhanehu ve te'ala.
Je li Uzvišeni Allah naredio traženje znanja? Svakako!
Kaže Allah –subhanehu ve te'ala:

”Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i vjernice!”(Prijevod značenja 19. ajeta sure Muhammed)

2) Traženjem znanja nijetiti otklanjanje neznanja prvo od sebe a zatim od ostalih ljudi.

Zašto prvo od sebe?
Zato što se svako od nas rađa bez znanja, a kaže Uzvišeni Allah:

”Allah vas iz stomaka majki vaših izvodi, i vi ništa ne znate…” (Prijevod značenja 78. ajeta sure En-Nahl)

3) Traženjem znanja nijetiti čuvanje i odbranu šerijata.

Vjera se čuva u knjigama i u prsima, tj. u djelima. Tako, kada su upitali Imama Ahmeda –rahmetullahi te'ala alejhi- kako je uspio zapamtiti milion hadisa –šta je rekao?- Rekao je: ”Nisam nijedan hadis naučio a da ga nisam primjenio u praksu.”

Što se tiče odbrane vjere, ona je danas potrebna više nego ikada; danas kada su se smutnje i iskušenja proširili cijelim islamskim ummetom. Zato, kada ustane neko da govori o Allahovoj vjeri po svom nahođenju, onako kako mu njegova duša (koja želi samo provod, rahatluk, odmor, zabavljanje) zapovijeda, moraju da ustanu Ahmedi, moraju da ustanu Ibn Tejmijje, Ibnul-Kajjimi da brane ovu vjeru, da je objašnjavaju i tumače onako kako su to radile prve generacije! U svakom vremenu! I ne bojeći se ničijeg prigovora!

Et – terbijetu -l- imanijje

Što se tiče jezičkog značenja riječi et-terbija postoje tri oblika iz kojih je izvedena ova riječ:

1) Reba – jerbu sa značenjem zade tj.povećati

2) Rebije – jerba sa značenjem neše'e – odgojiti, uzgojiti

3) Rabbe – jerubu sa značenjem paziti na, brinuti o, upravljati, rukovoditi. Ovaj oblik preovladava i na ovaj oblik Allahovi poslanici su upućivali dove Uzvišenom Allahu.

Jezička definicija imana jeste vjerovanje s potvrđivanjem.
A što se tiče šerijatskog značenja riječi iman, postoji mnogo definicija. Jedna od njih je:
”Iman je ubjeđenje srca, govor jezika i djela udova. Povećava se s pokornošću a opada i smanjuje s griješenjem i nepokornošću.”

Što se tiče nauke et-terbijetu-l-imanijje ona obuhvata sve oblike odgoja, počevši od popravljanja ubjeđenja u Allaha, od popravljanja veze s Njim –subhanehu ve te'ala, zatim od poučavanja (i izgradnje) svih adaba, lijepog ponašanja, zatim od izgradnje svih stvari koje čovjeku pomažu u sprovođenju svioh djelova i oblika imana, svih dobrih djela i sl.
Ali, ono što je posebna oblast ”Imanskog odgoja” jeste kao što joj i samo ime kaže popravljanje i jačanje imana i bogobojaznosti, odnosno popravljanje i jačanje veze s Allahom –subhanehu ve te'ala.
Ovo popravljanje i jačanje veze s Uzvišenim Allahom mora da nam bude najbitniji cilj na dunjaluku. Sva naša preokupacija mora da bude izgradnja, popravljanje i jačanje imana u Allaha –džele še'nuhu.

Zbog čega to?

Zbog mnogo mnogo stvari!

1) Zbog toga što Allah –subhanehu ve te'ala- upućuje na pravi put samo vjernike.

Kaže Uzvišeni Allah: ”One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će ih na pravom putu podržati zato što vjeruju…” (Prijevod značenja 9. ajeta sure Junus)

Ibn Kesir –rahmetullahi te'ala alejhi- je na slijedeći način protumačio ovaj ajet: ”Uzvišeni Allah će vjernike zbog toga što su vjerovali na dunjaluku učvrstiti na Sudnjem danu prilikom prelaska Sirata (iznad Džehennema) sve dok ne stignu do Dženneta.”

Kaže Mudžahid –rahmetullahi te'ala alejhi- da će vjernicima njihov iman biti svjetlo koje će imati sa sobom prilikom prelaska preko Sirata.”

2) Potpuni iman će biti razlog čovjekovog neulaska u vatru, a slabi iman, tj. ma kakav on bio sačuvaće čovjeka vječnog boravka u vatri.

3) Iman je razlog Allahove ljubavi prema vjerniku, a takođe, i razlog ljubavi među vjernicima. Kao što kaže Uzvišeni Allah: ”One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će sigurno voljenim učiniti.” (Prijevod značenja 96. ajeta sure Merjem)

4) Uzvišeni Allah samo vjernike čuva svakog zla.

Kaže Allah –subhanehu ve te'ala-: ”Allah doista štiti vjernike…” (Prijevod značenja 38. ajeta sure El-Hadždž)

”Poslije smo spasavali poslanike Naše i one koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je Naša da spasimo vjernike.” (Prijevod značenja 103. ajeta sure Junus)
”A riječ Naša je davno rečena o robovima Našim, o poslanicima, oni će biti, doista, potpomognuti i vojsak Naša će zacijelo pobijediti.” (Prijevod značenja 97. ajeta sure En-Nahl)

5) Iman je razlog lijepog dunjalučkog života, a lijep dunjalučki život ogleda se u smirenosti, spokojnosti, zadovoljstvu srca, zadovoljstvu s Allahovom nafakom i odredbom, slasti u ibadetu-obožavanju Allaha, slasti u pokornosti.

Kaže Uzvišeni Allah: ”Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život, i doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (Prijevod značenja 97. ajeta sure En-Nahl)

6) Allah –subhanehu ve te'ala- samo vjernike postavlja za istinske vođe na dunjaluku.

Kaže Uzvišeni Allah: ”Između njih smo Mi vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi našoj, na pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali.” ( Prijevod značenja 24. ajeta sure Es-Sedžde)

7) Uzvišeni Allah podiže vjernike na visoke stepene.

Kaže Allah: ”Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.” (Prijevod značenja 11. ajeta sure El-Mudžadele)

8) Uzvišeni Allah daje ponos samo vjernicima, kao što kaže u Svojoj Knjizi:

”A snaga, ponos, je u Allaha i u Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju.” (Prijevod značenja 8. ajeta sure El-Munafikun)
9) Obećao je Allah –subhanehu ve te'ala- za vjernike veliku nagradu na drugome svijetu.

Kaže naš Uzvišeni Gospodar: ”I vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.” (Prijevod značenja 9. ajeta sure El-Isra’)

Takođe, kaže Allah: ”Oni koji vjeruju i koji dobra djela čine neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju.” (Prijevod značenja 48. ajeta sure El-En'am)

Zbog svega ovoga na nama je da vodimo računa o našem vjerovanju, o našem imanu, kako da ga učvrstimo i povećamo.
To će, inša'allahu te'ala, biti i predmet ovih naši predavanja. Onoliko koliko nam Uzvišeni Allah dozvoli govorićemo o nekim bitnijim stvarima kojima povećavamo svoj iman, a svakako i o svemu onome što može dovesti do slabljenja i opadanja našeg imana, da nas Uzvišeni Allah sačuva toga.

Neka je slava i hvala Uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, Muhammeda.

Pripremio: E.M.
fakultet da'we i usuli-d-dina, Islamski Univerzitet u Medini

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s