Vjerovanje da je Uzvišeni Allah Tvorac i Gospodar svega postojećeg – PUT PRAVOG MUSLIMANA –

Posted: Februar 5, 2013 in islamske knjige
Musliman čvrsto vjeruje da je Uzvišeni Allah Tvorac i Gospodar svega postojećeg i da, mimo Njega, na cijelome svijetu, nema drugog gospodara. On tako vjeruje, zahvaljujući, prije svega Allahovoj uputi, a zatim sljedećim tradicionalnim i racionalnim dokazima: 

Tradicionalni dokazi: 

1. Hvaleći sam Sebe, Uzvišeni Allah, u Kur'anu, kaže da je Gospodar: 

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova ! (El-Fatiha, 1.)

Potvrđujući da je jedino On Tvorac i Gospodar nebesa i Zemlje, Uzvišeni na drugom mjestu veli: 

Reci: ” Ko je Gospodar nebesa i Zemlje ? i odgovori: ” Allah ! “ (Er-Ra'd, 16.)

Potvrđujući to još opširnije, na trećem mjestu, On u Kur'anu veli:

Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je izmedu njih ako čvrsto vjerujete, drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje -Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih ! (Ed-Duhan, 7.-8.) 

Podsjećajući ljude na obećanje da će u Njega, kao jedinog svoga Stvoritelja i Gospodara vjerovati, da će jedino Njega obožavati i da Mu nikoga ravnim neće smatrati, koje je od njih, dok su još u kičmama svojih očeva bili, uzeo, Uzvišeni veli: 

l kada je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: “Zar Ja nisam Gospodar vaš?” – oni su odgovarali: “Jesi, mi svjedočimo.  (El-A'raf, 172.) 

Iznoseći dokaze protiv višebožaca i obavezujući ih na ono što su sami priznali, Uzvišeni veli: 

Upitaj: “Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar  svemira veličanstvenog ? “Allah!”-odgovoriće, a ti reci: ” Pa zašto se onda ne bojite ?” (El-Mu'minun, 86.-87.) 

2. Svi vjerovjesnici i poslanici govorili su o Uzvišenom Allahu kao jedinom Tvorcu i Gospodaru svega postojećeg i to, kroz lični primjer, potvrđivali. Tako je Adem, a.s., u svojoj dovi molio: 

Gospodaru naš, sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. (El-A'raf, 23.) 

Žaleći se Uzvišenom, Nuh, a.s., je rekao:

Gospodaru moj, oni mene ne slušaj u i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju. (Nuh, 21.) 

Drugom prilikom, On se Allahu požalio i zamolio: 

Gospodaru moj, narod moj me u laž utjeruje, pa Ti meni i njima presudi i mene i vjernike koji su sa mnom spasi ! (Eš-Šu'ara, 117.-118.) 

Moleći da Svetu zemlju – Mekku učini bezbjednom i da sačuva njega i njegove sinove, Ibrahim, a.s., je zamolio: 

Gospodaru moj, učini ovaj grad bezbjednim i sačuvaj i mene i sinove moje da se klanjamo kumirima, oni su, Gospodaru moj, mnoge ljude na stranputicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio – moje je vjere, a onaj ko bude protiv mene ustajao – pa, Ti, uistinu, praštaš i samilostan si. (Ibrahim, 35 – 36)

Nabrajajući blagodati koje mu je dao, obraćajući se Allahu dovom, Jusuf, a.s., je rekao: 

Gospodaru moj, Ti si mi dao dio vlasti i naučio me tumačenju nekih snova! O Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zaštitnik moj i na ovom i na onom svijetu;  daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri ! (Jusuf, 101.) 

Musa, a.s., je u jednoj svojoj dovi zamolio: 

Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj: odriješi uzao sa jezika mog da bi razumjeli govor moj i podaj mi za pomoćnika iz porodice moje Haruna, brata mog ! (Ta-ha, 25.-30.) 

Harun, a.s., je sinovima Israilovim rekao: 

Gospodar vaš je Milostivi,  zato slijedite mene i slušajte naređenje moje! (Ta-ha, 90.) 

Moleći za milost svoga Gospodara, Zekerijja, a. s., je zamolio: 

Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedila, a nikada nisam, kada sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan bio ! (Merjem, 4.) 

Drugom prilikom, on je zamolio: 

Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si jedini Vječan ! (El-En bija’. 89.) 

Odgovarajući na pitanje Uzvišenog, Isa, a.s., je rekao: 

Ja sam im samo ono govorio što si mi Ti naredio: ” Klanjajte se Allahu, i mome i svome Gospodaru ! ” (EI-Ma'ide, 117.) 

Drugom prilikom, obraćajući se svome narodu, on je rekao: 

O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru ! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet  zabraniti i boravište njegovo će Džehennem  biti; a nevjernicima neće niko pomoći. (El-Ma’ ide, 72.) 

Naš vjerovjesnik Muhammed, neka su na njega i njegovu braću poslanike Allahov mir i blagoslov, u časovima nedaće imao je običaj reći: 
” Nema boga osim Svevišnjeg i Svemilosnog Allaha ! Nema boga osim Allaha-Gospodara Arša veličanstvenoga ! Nema boga osim Allaha -Gospodara nebesa i Zemlje i Gospodara Arša veličanstvenoga!” (Muslim) 

Svi ovi i drugi vjerovjesnici i poslanici, neka su na njih Allahov mir i blagoslov, priznavali su Uzvišenog Allaha kao jedinog Tvorca i Gospodara. Podsjetimo se da su Mu se tim imenima obraćali i u svojim dovama Ga molili, iako su bili: u znanju najučevniji, razumom najobdareniji, u govoru najistinoljubljiviji i, u spoznaji Allaha i Njegovih svojstava, najupućeniji ljudi na Zemlji. 

Nepokolebljivo vjerovanje miliona najučevnijih i najmudrijih ljudi na svijetu da je Uzvišeni Allah kako njihov, tako i svih drugih stvorenja jedini Tvorac i Gospodar, te priznavanje i svakodnevno dokazivanje takvog vjerovanja.

Nepokolebljivo vjerovanje miliona i miliona najumnijih i najčestitijih pripadnika ljudskog roda da je Uzvišeni Allah jedini Tvorac i Gospodar svih stvorenja i svih svjetova. 

Racionalni dokazi:

U zdrave, logičko-racionalne dokaze da je Uzvišeni Allah jedini Tvorac i Gospodar svega postojećeg spada: 

1. Što je jedino On Tvorac i Gospodar svega postojećeg, budući da svaki čovjek prihvaća činjenicu; da niko drugi osim Allaha, nije u stanju iz ničega stvoriti bilo šta, ma kako ono bilo sitno i beznačajno, ni koliko je jedna dlačica na tijelu čovjeka ili životinje, ili najsitniju perku na krilu ptice, ili list na grani drveta, a da ne govorimo o stvaranju kompletnog tijela, ili živog bića, ili manjeg ili višeg nebeskog tijela. 

Na drugoj strani, Uzvišeni Allah potvrđuje da stvaralačka moć, apsolutno, pripada samo Njemu i nikome više. U tom smislu, On u Kur'anu veli: 

Samo On stvara i upravlja ! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova ! (El-A'raf, 54.) 

Allah stvara i vas i ono što napravite. (EsSaffat, 96.) 

Hvaljen neka je Allah koji je i nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao … (El-En'am, 1.)

On je Taj koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko; On je uzvišen i na nebesima i na Zemlji; On je silan i mudar. (Er-Rum, 27.) 

Zar činjenica da je Uzvišeni Allah stvorio sve što postoji, nije najbolji dokaz Njegova postojanja ? Jeste, Gospodaru naš, mi to svjedočimo. 

2. Što jedino On daje opskrbu i nafaku, jer nema nijedne životinje koja po Zemlji pase, ili u vodi pliva, ili se u utrobi skriva, a da joj Uzvišeni Allah opskrbu nije dao i nadahnuo je kako da do nje dođe i da se njome koristi. Počevši od mrava, kao najsitnije životinje, pa sve do čovjeka, kao najsavršenije i najrazvijenije vrste, sva živa bića u svome postojanju, razvoju i ishrani su ovisna o Uzvišenom Allahu, jer  jedino ih On stvara, hrani i održava. Pogledaj šta o toj činjenici Uzvišeni, jasno, da jasnije ne može biti, veli u ajetima Svoje Knjige: 

Neka čovjek pogleda u hranu svoju: Mi obilnu kišu prolivamo, zatim Zemlju pukotinama rasijecamo i činimo da iz nje žito izrasta i grožde i povrće, i masline i palme, i bašče guste, i voće i pića. (‘Abese, 24.-30.) 

On spušta s neba kišu. Samo Mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno. Jedite i napasajte stoku svoju ! (Ta-ha. 53.-55.) 

Potvrđujući da nema boga niti gospodara osim Njega, Uzvišeni veli: 

Mi s neba spuštamo kišu da imate šta piti – vi time ne možete raspolagati, (El-Hidžr, 22.); 

dok potvrđujući da nema Opskrbljivača osim Njega, veli: 

Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. (Hud, 6.) 

To što je neosporno dokazano da jedino Allah daje opskrbu i nafaku, samo je po sebi najbolji dokaz da je On i jedini Gospodar svih stvorenja.

3. Što zdrava ljudska priroda govori i neosporno potvrđuje da je Uzvišeni Allah -Tvorac i Gospodar svega postojećeg. Svaki zdrav i normalan čovjek, u dubini svoje duše, osjeća da je, pred Svemogućim Vladarom koji ni o kome ne ovisi, slab i nemoćan i da sa njim, kako On želi, raspolaže i upravlja, zbog čega, bez ikakva dvoumljenja i na sav glas izjavljuje da je Allah njegov Gospodar i Gospodar svega postojećeg! 

Tu činjenicu prihvaća svako ko ima zdrav razum i ne osporava je niko ko ima urođenu zdravu prirodu. Kur'an podsjeća da je potvrda le činjenice iznuđena, čak, i od najokorjelijih idolopoklonika koji su, uprkos svemu, priznali da je Uzvišeni Allah Tvorac i Gospodar svega postojećeg. U tom smislu, Uzvišeni veli: 

A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i  Zemlju, oni će sigurno reći: “Stvorio ih je Allah!” -Da, Silni i Sveznajući. (Ez-Zuhruf, 9.) 

A da ih upitaš: “Ko je nebesa i Zemlju stvorio i ko je Sunce i Mjesec potčinio ?”-sigurno bi rekli: ” Allah !” (EI-‘Ankebut, 6 1.) 

Upitaj: “Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar Arša Veličanstvenog ?” “Allah !” -odgovoriće. (EI-Mu'minun, 86.-87 .)

4. Činjenica da je Uzvišeni Allah Vladar  svega postojećeg, da svim upravlja i sve održava, dokaz je da je On jedini Gospodar, jer na ovome svijetu niko od ljudi, niti drugih živih bića, u suštini, ničim ne gospodari. Najbolji dokaz  za to je da se rađa i na ovaj svijet dolazi potpuno go, bez ikakve odjeće i obuće. Isto tako, kada umre, sa njega ne može ponijeti ništa osim ćefina u koje mu zamotaju tijelo. Kako onda čovjek može tvrditi da od ovoga svijeta nečim, istinski, gospodari ? 

Ako čovjek, kao najsavršenije i najodabranije stvorenje na svijetu, nije u stanju vladati ničim što je na njemu, ko njime, onda, vlada ? Bez sumnje, Uzvišeni Allah, jedini pravi Vladar. 

Ono što je rečeno i kao činjenica prihvaćeno, o Allahovoj vlasti i gospodarenju nad svim postojećim, važi i za Njegovo upravljanje i održavanje svega što postoji. Jer, tako mi Allaha, svojstva savršenstva kao što su: stvaranje, opskrba, vladanje, upravljanje i održavanje su svojstva Gospodara.

______________________________________________________________

Iz Knjige PUT PRAVOG MUSLIMANA
Autor: Ebu Bekr Džabir el-Džezairi
Naslov originala: MINHADŽU-L-MUSLIM
Organizacija aktivne islamske omladine, 2000
____________________________________________________________________
Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s