POSREDOVANJE IZMEĐU ALLAHA dž.š. I NJEGOVIH STVORENJA

Posted: Februar 12, 2013 in tevessul
Preuzeto iz djela: ” El-vasita bejnel-hakki vel-halki ” Ibn Tejmijje ” Et-tevessul ” Muhammed ´Id El-Abbasi
( islamski časopis – Hilal )
Ovo je govor o raspravi dvoje ljudi od kojih je jedan, u toku diskusije, rekao: ” Mi moramo imati posrednika između nas i Allaha, jer se Njemu na drugi način ne možemo približiti !!! “
POSLANICI SU POSREDNICI U DOSTAVLJANJU ALLAHOVE OBJAVE
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova ! Ako je ovaj čovjek svojom izjavom želio istaći da mi trebamo posrednika koji će nam dostaviti Allahovu poslanicu, rekao je istinu jer ljudi ne mogu znati koje su stvari koje Allah, dželle šanuhu, voli i od kojih je zadovoljan, šta je naredio a šta zabranio, šta je (od blagodati) pripremio Svojim miljenicima a šta (od kazne) Njegovim neprijateljima. Da nije bilo posredstva (poslanika) između Allaha, azze ve dželle, i ljudi, ne bi spoznali Uzvišenog Allaha kroz Njegova imena i savršena svojstva koja čovjekov razum ne može nikada spoznati osim putem poslanika koje je Allah, dželle šanuhu, slao Svojim robovima. Oni mu’mini koji vjeruju i slijede poslanike, oni su upućeni i njih će Allah sebi približiti i počastit će ih na dunjaluku i ahiretu. Što se tiče onih koji se suprotstavljaju poslanicima, oni su u zabludi prokleti i od svoga Gospodara udaljeni: 
“O sinovi Ademovi, kad vam između vas samih budu dolazili poslanici koji će vam propise Moje objašnjavati, – onda se oni koji se budu Allaha bojali i dobra djela činili neće ničega bojati niti će za bilo čim tugovati; a oni koji dokaze Naše budu poricali, i od njih se budu oholo okretali, biće stanovnici u vatri, u njoj će vječno ostati.”(Kur’an, VII/35-36)
“… Od Mene će vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesrećan biti. A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepa oživjeti.” (Kur’an, XX/123-124)
Ibn Abbas, radijellahu anhu, kaže: ” Allah je zagarantovao onima koji uče Kur’an i rade po njemu, da neće zalutati na dunjaluku i da neće biti od nesrećnih na ahiretu. ” 
A o stanovnicima vatre Allah, dzelle šanuhu, kaže: ” Kad god se koja gomila u njeg baci, stražari u njemu će je upitati: ” Zar nije niko dolazio da vas opominje ? ” ” Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao ” – odgovoriće -, ” a mi smo poricali i govorili, Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi ! ” (Kur’an, LXVII/8-9)
” Oni koji nisu vjerovali u gomilama će u Džehennem biti natjerani, i kad do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati i čuvari njegovi će ih upitati: ” Zar vam nisu dolazili vaši poslanici, koji su vam ajete Gospodara vašeg kazivali i opominjali vas da ćete ovaj vaš Dan doživjeti ? ” – “Jesu” -, reći će oni -, “ali, još je davno određeno da će nevjernici kažnjeni biti.” (Kur’an, XXXIX/71)
” Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine ničega ne boje i ni za čim ne tuguju. A one koji u dokaze Naše ne vjeruju stići će kazna zato što griješno postupaju.” (Kur’an, VI/48-49)
” Mi objavljujemo tebi kao što smo objavili Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur – i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali, – a Allah je sigurno s Musaom razgovarao -, o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali…” (Kur’an, IV/163-165)
Da su poslanici posrednici između Allaha i Njegovih robova potvrđuju čak i kršćani i Jevreji. Allah, azze ve dželle, kaže: ” Allah, odabire poslanike među melekima i ljudima.” (Kur’an, XXII/75)
Ko porekne ovu vrstu posredovanja između Allaha i ljudi, kafir je. Puno je kur’anskih poglavlja, objavljenih u Mekki, a koja sadrže osnove vjerovanja u Allaha, Njegove poslanike i Sudnji dan. Allah, dželle šanuhu, je u Kur’anu ukazao na kaznu koja je zadesila nevjernike koji su se suprotstavili poslanicima, istovremeno ukazujući na pobjedu poslanika i onih što su ih slijedili u njihovom pozivu. Uzvišeni Allah kaže: ” A riječ Naša je davno rečena o robovima Našim, o poslanicima. Oni će biti, doista, pomognuti i vojska Naša zacijelo će pobjediti ! ” (Kur’an, XXXVII/171-173)
” Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci.” (Kur’an, XL/51)
Zbog posredstva kojim posreduju između Allaha i ljudi, poslanicima se mora pokoravati: ” A Mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se, po Allahovom naređenju, pokoravali.” (Kur’an, IV/64)
” Ko se pokori Poslaniku, pokorio se Allahu.” (Kur’an, IV/80)
“… Zato će oni koji budu u njega (poslanika) vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili – postići ono što budu željeli. ” (Kur’an, VII/157)
” Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahu i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (Kur’an, XXXIII/21)
POSLANICI NE PRIBAVLJAJU KORIST
Ako se posredstvom želi reći da ljudi moraju imati posrednike kod Allaha radi pribavljanja koristi ili otklanjanja štete, kao što neki traže posrednike u pribavljanju opskrbe, postizanju pobjede ili upute, onda je to najgora vrsta širka zbog koje je Allah, dželle šanuhu, osudio mušrike jer su putem posrednika tj. kumira tražili sebi korist i otklanjanje štete od sebe. Zauzimanje kod Allah, azze ve dželle, pripada samo onom kome On dozvoli: 
” Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih razdoblja stvorio,a onda se iznad Arša uzdigao; vi, osim Njega, ni zaštitnika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite ? ” (Kur’an, XXXII/4)
” I opominji Kur’anom one koji strahuju što će pred Gospodarom svojim sakupljeni biti, kad osim Njega ni zaštitnika ni zagovornika neće imati…” (Kur’an, VI/51)
” Reci: ” Molite se onima koje, pored Njega, smatrate bogovima, – ali vas oni neće moći nevolje osloboditi niti je izmjeniti. Oni kojima se oni mole sami traže načina kako će se što više svome Gospodaru približiti, i nadaju se milosti Njegovoj i plaše se kazne Njegove. A kazne Gospodara tvoga svako treba da se čuva.” (Kur’an, XVII/56-57)
” Reci: ” Molite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni ništa nemaju, ni koliko trun jedan, ni na nebesima ni na Zemlji; oni u njima nemaju nikakva udjela i On nema od njih nikakve pomoći. Kod Njega će se moći zauzimati samo onaj kome On dopusti…” (Kur’an, XXXIV/22-23)
U komentaru ovih ajeta islamska ulema kaže: ” Ljudima koji su svoje molbe upućivali Isau, Uzejru i melekima, Allah, dželle šanuhu, je objasnio da ni poslanici a ni meleki ne mogu nikakvu štetu od njih otkloniti, naprotiv, oni sami strahuju od Allahove kazne a nadaju se Njegovoj milosti.” Uzvišeni Allah, kaže:
” Nezamislivo je da čovjek kome Allah da Knjigu i znanje i vjerovjesništvo – poslije rekne ljudima: ” Klanjajte se meni, a ne Allahu ! ” – nego: ” Budite Gospodarevi jer vi knjigu znate i nju proučavate !” On vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar da vam naredi da budete nevjernici, nakon što ste postali muslimani ? ” (Kur’an, III/79-80)
Allah, azze ve dželle, je objasnio da je uzimanje meleka i poslanika za bogove, kufr. Ko priziva meleke i poslanike, na njih se oslanja i od njih traži i učini ih posrednicima između njega i Allaha u uputi i otklanjanju nevolja, kafir je po konsenzusu islamske uleme. Uzvišeni Allah je rekao: ” Oni govore: ” Milostivi ima dijete ! ” Hvaljen neka je On ! A meleki su samo robovi poštovani. Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi. On zna šta su radili i šta će uraditi, i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati, a oni su i sami, iz strahopoštovanja prema Njemu, brižni. A onoga od njih koji bi rekao: ” Ja sam, doista, pored Njega, bog !” – kaznili bismo Džehennemom, jer Mi tako kažnjavamo mnogobošce.” (Kur’an, XXI/26-29)
” Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima, Njemu najbližim. A one kojima bude zazorno da se Njemu klanjaju, i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred Sebe sakupiti.” (Kur’an, IV/172)
” Oni govore: “Milostivi je uzeo dijete!” – Vi, doista, nešto odvratno govorite! Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe što Milostivom pripisuju dijete. Nezamislivo je da Milostivi ima dijete, – ta svi će oni, i na nebesima i na Zemlji, kao robovi u Milostivog traziti utočište ! On ih je sve zapamtio i tačno izbrojio, i svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno.” (Kur’an, XIX/88-95)
” Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: “Ovo su naši zagovornici kod Allaha.” Reci: “Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na Zemlji postoji nešto, a On zna da ne postoji !” Neka je hvaljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim !” (Kur’an, X/18)
” A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onog kojim je zadovoljan.” (Kur’an, LIII/26)
” Ako ti Allah dadne kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro, pa – niko ne može blagodat Njegovu spriječiti.” (Kuran, XI/107)
“… Mislite li vi da li bi oni kojima se, pored Allaha, klanjate mogli otkloniti štetu, ako Allah hoće da mi je učini, ili, da li bi mogli zadržati milost Njegovu, ako On hoće da mi podari ? ” (Kur’an, XXXIX/38)
ISLAMSKI UČENJACI SU NASLJEDNICI VJEROVJESNIKA 
Što se uleme tiče, oni su posrednici između ummeta i Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, podučavaju muslimane jer su oni pravi vaspitači i svi koji se za njima povedu, na pravom su putu. Kada se islamska ulema složi po nekom pitanju, onda se muslimani trebaju toga pridržavati jer se ovaj ummet neće složiti na zabludi, a ako se po nekom pitanju raziđu, onda se obraćaju Kur’anu i sunnetu. Međutim, oni nisu bezgriješni poput poslanika, naprotiv, ako neko od njih pogriješi u dotičnoj deciziji, onda se njegovo mišljenje po dotičnom pitanju ne treba slijediti. Slijepo se treba slijediti samo Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, koji je rekao:
” Učenjaci su nasljednici vjerovjesnika; a vjerovjesnici nisu nasljeđivali ni dirhema ni dinara, oni su nasljeđivali znanje, pa ko ga se domogne, srećnik je.” (Prenosi Ebu-Davud)
Ispravno je vjerovanje onih ljudi koji vjeruju da su poslanici posrednici između Allaha, dželle šanuhu, i Njegovih robova tj. da poslanici mole Allaha za potrebe ljudi jer su oni ti koji Allahovom voljom upućuju ljude na pravi put i koji im svojim posredovanjem kod Njega dobavljaju opskrbu ( ali samo za vrijeme njihovog života a nikako poslije njihove smrti ). Međutim, ko vjeruje da svoje potrebe treba tražiti samo od posrednika jer su posrednici bliži onome od koga se traži i da direktna potražnja bez prisustva posrednika ne koristi, onda je taj čovjek kafir. To su ljudi koji su Allaha, azze ve dzelle, uporedili sa Njegovim stvorenjima i samim tim Allahu pripisali druga.
DOZVOLJENE VRSTE POSREDOVANJA KOD ALLAHA, DŽELLE ŠANUHU
Mi znamo da nam je Allah, azze ve dželle, naredio da samo Njemu dove upućujemo i da samo od Njega pomoći tražimo: 
” Gospodar vaš je rekao: ” Molite Me i pozovite Me, Ja ću vam, se odazvati ! Oni koji iz oholosti neće da Mi robuju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi. ” (Kur’an, XL/60)
” A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu. ” (Kur’an, II/186)
Uzvišeni Allah nam je propisao dozvoljene vrste posredovanja putem kojih ćemo ostvariti ono što želimo jer je On obećao da će putem tih posredovanja uslišati molbe molitelja, pod uslovom da ispune ostale uslove dove. Pogledajmo sada na što upućuju serijatski tekstovi koji govore o vrstama posredovanja kod Allaha, dželle šanuhu, bez ikakvog ekstremizma ili naklonjenosti određenom akaidskom mezhebu. Ono što nam se razjasnilo po ovom pitanju jeste da u islamu postoje tri vrste posredovanja koje je Allah, dželle šanuhu, propisao. Neka su spomenuta u Kur’anu dok je ostale vrste Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, praktikovao u svom životu i svoje ashabe podsticao na njih. U ove tri vrste posredovanja nema pomena nikakvom posredovanju putem ličnosti ili položaja određenih ljudi (šejhova, evlija i tome slično). Znači, posredovanje je samo ono posredovanje koje je spomenuto u prethodno spomenutim ajetima. Vrste dozvoljenog posredovanja su:
1. Posredovanje kod Allaha, dželle šanuhu, ,putem jednog od Njegovih lijepih imena ili s nekim od Njegovih savršenih svojstava. Primjer toga su riječi mu’mina koji u svojoj dovi kaže: ” Allahu moj, tražim od Tebe da Mi oprostiš jer si Ti Milostivi, Premilostivi i Ti si Obavješteni.” Također u ovu vrstu posredovanja spadaju i riječi čovjeka: ” Allahu moj, zbog Tvoje ljubavi prema Muhammedu, ja od Tebe tražim…” Dozvoljeno je na ovaj način tražiti od Allaha, dželle šanuhu, jer je ljubav prema Njegovim poslanicima i iskrenim robovima, jedno od Njegovih savršenih svojstava kojim je On Sebe opisao. Dokaz da je ovaj način posredovanja dozvoljen jesu riječi Allaha, azze ve dželle: ” Allah ima najljepša imena i vi Ga molite njima…” (Kur’an, VII/180)
Što se dokaza iz hadisa tiče, prenosimo hadis Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, koji je na kraju namaza prije selama govorio: ” Allahu moj, zbog Tvojeg poznavanja nepoznatog, i zbog Tvoje moći nad Tvojim stvorenjima, poživi me dok je život po mene koristan, a usmrti me kada je smrt bolja po mene.” (Prenosi Nesa’i)
Također i hadis u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, čuo jednog čovjeka kako na tešehudu u namazu kaže: ” Allahu moj, ja tražim od Tebe, jer si Ti, o Allahu, Jedan, Jedini, Apsolutni; Ti si taj koji nije rođen niti Si rodio, Tebi niko nije ravan; tražim od Tebe da mi grijehe oprostiš, Ti si Milostivi koji puno prašta.” , čuvši ovo, Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, reče: ” Oprošteno mu je, oprošteno mu je !” (Prenosi Ebu Davud)
Isto tako hadis kojeg prenosi Enes, radijellahu anhu, a u kome stoji: ” Kada bi Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, neka stvar zaokupirala, on bi rekao: ” O živi, o Vječni, tako ti milosti Tvoje, pomozi mi. ” (Prenosi Tirmizi)
Ovi hadisi nam dovoljno govore o tome da posredovanje kod Allaha, dželle šanuhu, putem Njegovih imena predstavlja jedan propis u islamskoj akidi, propis kojeg Allah, azze ve dželle, voli i zadovoljan je njegovim praktikovanjem. To je metod kojeg je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, praktikovao jer Uzvišeni Gospodar kaže: “… ono što vam Poslanik propiše, toga se prihvatite.” (Kur’an, LIX/7)
Znači, nama je propisano da dovimo Allahu, subhanehu ve te’ala, na način na koji je to Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, činio. Jedna poslanikova dova je bolja od hiljadu dova koje bi mi svojim riječima iskazali.
POSREDOVANJE KOD ALLAHA, DŽELLE ŠANUHU, PUTEM DOBRIH DJELA
Primjer ove vrste posredovanja su riječi čovjeka: ” Allahu moj, zbog mojeg imana u Tebe, zbog moje ljubavi prema Tebi, zbog moga slijeđenja Tvoga Poslanika, oprosti mi grijehe… Allahu moj, zbog moje ljubavi prema Tvom Poslaniku, zbog mojeg imana u njegovo poslanstvo, molim Te da me iz nevolje izbaviš. Na ovaj način, putem spominjanja dobrih djela, čovjek može posredovati sam za sebe kod Allaha, azze ve dželle. Sva ona djela koja su propraćena bogobojaznošću i pokornošću Allahu, dželle ve ala, mogu poslužiti mu’minu u njegovoj dovi kao posredništvo između njega i njegovog Gospodara.
Ova vrsta posredništva ima svoje osnove u Kur’anu:
” Gospodaru naš , mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe i sačuvaj nas patnje u ognju !” (Kur’an, III/16)
” Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi Poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike !” (Kur’an, III/53)
Što se hadisa tiče, spomenućemo priču trojice zarobljenih u pećini koji su se posredstvom svojih dobrih djela uspjeli osloboditi zarobljeništva u pećini. Jedan od njih reče: ” Gospodaru svih svjetova… Ti znaš i osim Tebe nitko ne zna ! Imao sam stare roditelje koji su me odhranili i ispravno odgojili… Moj odnos prema njima bio je onakav kako si Ti zahtijevao… Ti znaš da mi od njih nisu važniji, ni djeca niti imetak. Nosio sam im mlijeko svako predvečerje da ga piju sa zadovoljstvom, prije nego svojoj djeci, supruzi i sebi… Jednoga dana, otišao sam daleko od kuće skupljati granje. Nisam ni osjetio kako prolazi vrijeme. Kad je zalazilo sunce, pohitao sam svojim roditeljima. Odnio sam im mlijeko, ali zatekao sam ih kako spavaju. Gospodaru, Ti dobro znaš koliko sam tada bio tužan i zabrinut što sam zakasnio ! Nisam ih želio probuditi, niti da pijemo mlijeko prije njih – ni supruga ni djeca, ni sluge. Držao sam punu čašu mlijeka u svojim rukama i čekao sam da se roditelji probude, sve dok nije svanula zora. Oko mojih nogu, djeca gladna, plaču, a ja u sebi kažem: ” Prvo moji roditelji, zatim vi, a ja ću biti zadnji koji pije…” …Bože, sve sam to činio radi Tebe, pa Te molim da nam pomogneš i da ukloniš ovaj kamen !” Odjednom se kamen malo pomaknuo; nije bilo dovoljno da neko od trojice saputnika izađe… mora još neko moliti Allaha da ih spasi ove nevolje.
Dignuo se slijedeći i reče: ” Gospodaru… Ti znaš, a drugi ne zna, da sam imao amidzičnu, meni najdražu od svih ljudi. Svevišnji joj je Allah podario neopisivu ljepotu. Bila je ispravna i bogobojazna, nikome od ljudi nije učinila nažao… Šejtan je rasplamsao vatru žudnje i naveo me na zle misli prema njoj. Međutim, ona nije pristala na to i odbila me… Bila je čista, poštena i bogobojazna i održala je svoje obećanje prema Tebi, da neće činiti ono što si joj zabranio. Jedne teške godine, u kojoj nebo nije kišilo ni zemlja rodila, glad je snašla moju amidžičnu i skoro je oborila. Pohitala je k meni i zatražila pomoć protiv životne nedaće i da je ne snađje smrt. Nije imala ni komadić hljeba da utoli glad… Ja sam bio imućan i ponovo su me zaokupile zle misli. Pomislio sam da će je njena situacija prisiliti da poklekne i popusti pred onim što sam zatražio… Rekao sam da ću dati što joj treba ali da ona mora izvršiti ono što ja zahtijevam ! Došla je, na kraju, k meni i prihvatila nevoljko ono što sam od nje tražio. U njenim očima vidio sam suze i duboku bol. Pružila mi je ruke i rekla: ” Amidžiću ! Nemoj da te šejtanove zle misli obore. Nemoj me iskoristiti na takav način, boj se Allaha ! ” Počeo sam se tresti od straha i potekle su mi suze od straha, bojeći se Božje srdžbe i kazne. Pružio sam joj novac koji je tražila. Napustila me sa 120 dinara, zadovoljna i spokojna što joj nisam učinio nažao i što je sačuvala svoju čast…Allahu, znašs da sam to učinio želeći Tvoje lice (susret s Tobom). Pomozi nam i olakšaj nam ovaj naš težak položaj… Kamen se malo odmaknuo, ali još ne toliko da bi iko od njih mogao izaći… 
Dignuo se i treći, nakon dova svojih saputnika, i reče: ” Allahu moj, Ti znaš – a drugi ne znaju – da sam imao veliki imetak i svoje najamnike. S njima sam postupao pravedno i ispravno, častio sam ih onim što si mi Ti podario, te im platio nadnicu prije nego se osušio njihov znoj… Jednoga dana, tražio sam jednog od svojih radnika, ali nisam ga našao. Otišao je a da nije podigao svoju nadnicu. Otada je prošlo mnogo vremena, a ja njegovu nadnicu ulažem u nove poslove, tako da je donijela veliki imetak… Jednom je taj radnik navratio k meni, nakon što je zapao u novčane teškoće, i rekao mi: ” Radio sam davno kod vas i nisam podigao svoju nadnicu ! Sad mi to treba. Možete li mi platiti ? ” Odgovorio sam mu: ” Sve što vidiš u ovoj dolini, tvoje je, plod tvoje nadnice ! ” Usmjerio je svoj pogled prema dolini i ugledao krave, kamile, ovce, onoliko koliko nije mogao ni sanjati… Tada mi je rekao: ” Ne ismijavajte me, gospodine ! ” Odgovorio sam mu da je sve to zaista njegovo. Čovjek je izveo stado iz velike doline, ne vjerujući svojim očima. Allahu moj, to sam sve učinio želeći Tvoje lice (susret s Tobom). Pomozi nam i olakšaj nam ovaj naš težak položaj ! Kamen se pomaknuo i sada je bilo dovoljno da trojica saputnika mogu izaći iz pećine.” (Ovaj hadis prenose Buharija i Muslim, ali ne u ovom obliku, jer, zbog njegove dužine mi ga u potpunosti ne prenosimo već ukazujemo na značaj njegovog sadržaja) Prim. prev.
POSREDOVANJE KOD ALLAHA, DŽELLE ŠANUHU, PUTEM DOVE POBOŽNJAKA
Primjer toga je musliman koji je zapao u nevolju i zna da se ogriješio o Allaha, azze ve dželle. želi da se kroz dovu obrati Njemu putem nekog pobožnjaka, koji je poznat po bogobojaznosti i koji se vlada shodno propisima Kur’ana i sunneta, da i ovaj zamoli Allaha u njegovu korist ne bi li mu Uzvišeni otklonio nevolju tj. nedaću koja ga je zadesila. Ovu su vrstu posredovanja praktikovali ashabi Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, što se jasno da vidjeti iz hadisa kojeg prenosi Enes ibn Malik, radijellahu anhu, koji nam pripovjeda da je jedne sušne godine došao jedan beduin Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, dok je na mimberu držao govor ljudima kada mu taj beduin reče: “O Allahov Poslaniče ! Propade nam imetak i djeca su nam gladna, pa moli Allaha da na nam spusti kišu ! Tada Poslanik diže ruke i reče: ” Allahu naš, daj nam kišu, Allahu naš, daj nam kišu, Allahu naš, daj nam kišu !” I ljudi su podigli svoje ruke i dovili su sa njim. Tako mi Allaha, nismo vidjeli na nebu nikakvog oblaka a ni oblačića između nas i Sil’e (brdo kod Medine). Iznenada je iza Sil’e izbio oblak. Kada je stigao do sredine neba, jako je zakišilo.Tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, na nebu su se nagomilali oblaci poput planina. Poslanik još uvijek nije sišao sa minbera, a kiša mu je već pokvasila bradu. Pravi se pljusak prosuo po zemlji. Poslanik je sišao sa minbera i klanjao je. Kada smo izašli (iz džamije), zbog prevelike vode jedva smo se dokopali naših kuća. Kiša je padala toliko dugo da na kraju nismo vidjeli sunce čitavih šest dana. Slijedeće džume onaj isti beduin je ustao i rekao Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem: ” O Allahov Poslaniče ! Kuće nam se porušiše i imetak nam propade, pa moli Allaha da zaustavi kišu ! Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, se nasmijao, digao je ruke i rekao: ” Allahu naš, u našu korist a ne u našu stetu; Allahu naš, na vrhovima brda i po pjesku, po dolinama i po drvećima.” Tada je Poslanik rukom pokazao prema jednom oblaku koji se istog trenutka rasprsnuo. Oblaci su sada bili oko Medine i kiša je padala samo okolo nje. Kada smo izašli (iz džamije) sijalo je žarko sunce. Allah je ljudima pokazao čudo Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, tj. kako uslišava njegove dove. Mjesec dana je dolinom Medine tekla voda i svi koji su dolazili iz tog pravca opisivali su ljepotu tog predjela.” (Prenosi Buhari)
REZIME
Iz gore navedenog mozemo zaključiti da su dozvoljene vrste posredovanja samo one vrste u kojima nalazimo direktan šerijatski tekst ili postupak nekog od selefa tj. prva tri islamska pokoljenja. Znači, dozvoljene vrste posredovanja su:
– posredovanje nekim od Allahovih imena ili svojstava;
– posredovanje nekim dobrim djelom;
– posredovanje dovom nekog iskrenog pobožnjaka.

Sve ostale vrste posredovanja kod Allaha, azze ve dželle, su odbačene i smatraju se širkom jer nema nikakvih šerijatskih dokaza zbog njihovog praktikovanja. Islamski učenjaci su potvrdili valjanost ove tri vrste posredovanja a porekli sve ostale. U islamu je zabranjeno da se posredovanje kod Allaha, dželle šanuhu, praktikuje kroz ličnost Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, nakon njegove smrti, ili kroz ličnost “evlije” dva metra ispod zemlje, ili kroz ličnost živih “evlija” koji nemaju nikakvog znanja iz Kur’ana i sunneta. Kur’anske dove nas najbolje upućuju kako ćemo se kroz dove obraćati Gospodaru, subhanehu ve te’ala. Neke od tih kur’anskih dova su slijedeće:
“… Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo ! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas ! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje !” (Kur’an, II/286)
” U Allaha se uzdamo ! – rekoše oni. ” Gospodaru naš, ne učini nas kušnjom za narod nasilnički, i spasi nas, milošću Svojom, od naroda nevjernika ! ” (Kur’an, X/85-86)
” Gospodaru moj, daj da ja i moji potomci namaz obavljamo; Gospodaru naš, Ti usliši molbu moju ! Gospodaru naš, oprosti meni, i roditeljima mojim, i svim vjernicima – na Dan kad se bude polagao račun!” (Kur’an, XIV/40-41)
Međutim, i pored ovih jasnih dokaza, ima ” muslimana ” koji sebi traže posredništvo kod Allaha, dželle ve ala, na načine o kojima On Uzvišeni ništa nije objavio. Prizivaju Ga kroz dove koje su sami izmislili, dove koje nije koristio Poslanik, sallallahu alejhi we sellem. Takvim ” muslimanima ” Allah, azze ve dželle, neće nikakva napretka dati, ni na dunjaluku, ni na ahiretu. Kao da su zbog njih objavljene riječi Uzvišenog: 
“… Zar želite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore ?” (Kur’an, II/61)
Nije se onda čuditi riječima Hasana ibn-Atija koji kaže: ” Koja god skupina ljudi uvede novotariju u islam, Allah će im zauzvrat uskratiti jedan sunnet. Nakon toga neće im ga povratiti do Sudnjeg dana.”
Islamska ulema je u pogledu novotarskih posredovanja bila veoma stroga. Posebno po tom pitanju prednjače učenjaci hanefijske pravne škole. U knjizi ” Ed-Derrul Muhtar ” – najpoznatije hanefijsko djelo – stoji fetva imama Ebu-Hanife, rahimehullah, a koja glasi: ” Zabranjeno je doviti Allahu osim s Njegovim imenima i svojstvima, i dovom koja je dozvoljena kako se da vidjeti iz riječi Uzvišenog: ” Allah ima najljepša imena i vi Ga molite njima.” (Kur’an, VII/180)
Ovo je islamsko vjerovanje po pitanju posredništva između Allaha, azze ve dželle, i Njegovih stvorenja. Na ovom su se složili Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, njegovi ashabi, tabi’ini, tabi’i tabi’ini, i sva islamska ulema koja je propise islama uzimala iz Kur’ana i sunneta ne slijedeći svoje strasti niti pak slijepo se vežući za određeni pravac nepoznat pravcu onih kojima je Allah, azze ve dželle, svoju blagodat darovao i vrata im Svoje milosti otvorio
__________________________________________________________________
Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s