SPAŠENA GRUPA U SVJETLU KUR'ANA I SUNNETA

Posted: Februar 13, 2013 in islamske knjige
1 –  Kaže Uzvišeni: “ Čvrsto se užeta Allahova užeta držite i ne razjedinjujte se.” (Ali lmran: 102,)

2 – ” Ne budite od onih koji Mu druga ravnim smatraju, od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili; svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda.” (Ar-Rum: 31, 32)

I rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem:

Savjetujem da se Allaha Uzvišenog bojite, da posIušni budete i pokoravate se, makar vam crni rob naređivao. Pa, uistinu, ko od vas bude dugo živio, vidjeće puno raziIaženja. Pa se moga sunneta držite i sunneta vladara pravovjernih, upućenih, I čvrsto ga slijedite. I čuvajte se novih stvari u vjerovanju, jer je svaka nova stvar u vjerovanju novotarija, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru.  (Hadis je vjerodostojan, a prenosi ga Tirmizi)

I rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem:

Zaista su se prije vas sljedbenici Knjige podijelili na sedamdeset I dvije grupe, a moj će se ummet podijeliti na sedamdeset i tri. Sedamdeset i dvije idu u vatru, a jedna u džennet, to je džema’a. (Ovaj hadis prenosi imam Ahmed). U drugoj predaji stoji: „ Svi će u vatru osim jedne grupe, (to je) ona na čemu sam ja i moji drugovi. (Ovaj hadis prenosi Tirmizi,)

Prenosi se od Ibn Mesuda da da je rekao: ‘ Povukao nam je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem crtu svojom rukom, pa je rekao: ovo je ispravni put Allahov, I povukao je crtu sa desne i lijeve strane (na crti koju je prethodno povukao), pa je rekao: ovo su putevi, a nema nijednog puta, a da na njemu ne stoji šejtan i poziva njemu; pa je iza tog citirao riječi Uzvišenog: I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite I druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili.  (AI-Anam: 153)
 
Naređuje nam Uzvišeni da se skupa Kur'ana časnog držimo. I da ne budemo od idolopoklonika koji su se u grupe i stranke razdvojili i vjeru svoju razjedinili. I obavještava nas plemeniti Poslanik alejhisselam da su se Jevreji I kršćani na mnoge stranke u svojoj vjeri razdvojili. Ali nas isto tako obavještava da će se muslimani razdvojiti u više stranaka od njih, I to da će ove stranke zaslužiti ulazak u džehennem zbog svoje devijacije (odstupanja) I udaijenosti od metoda Allahove Knjige (Kur'ana) i metoda Njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a isto tako nas obavještava alejhissellam da će od tih stranaka samo jedna biti spašena I zasIužiti ulazak u džennet. To je grupa koja se na pravi način drži Kur’ana I sunneta Muhammeda alejhisselama i postupaka njegovih časnih ashaba.  Allahu naš, učini nas od pripadnika spašene grupe, i pokaži muslimanima put ka toj grupi.

METOD SPAŠENE GRUPE
 
1 Spašena grupa jeste ona koja se pridržava metoda Poslanika alejhisselama u njegovom životu, I metoda njegovih ashaba nakon njega, a to je metod časnog Kur'ana kojeg je Allah objavio Svom plemenitom poslaniku alejhisselam, a on sallallahu alejhi ve sellem ga doslovce objasnio svojim ashabima u tačnim hadisima nama prenesenim lancem vjerodostojne predaje. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje muslimanima da se drže ova dva metoda, pa kaže: Ostavio sam vam dvije stvari, s njima nećete nikad zalutati: Knjiga Allahova I moj sunnet.

2. Spašena se grupa obraća na govor Uzvišenog Allaha i Njegovog poslanika kod bilo kakve nesuglasice i razilaženja. shodno riječima Uzvišenog u Kur’anu:  A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu I Poslaniku, ako vjerujete u AlIaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje Ijepše. (An-Nisa: 59)  Riječi Uzvišenog: u nečemu ne slažete znače ako se posvađate u nekom vjerskom pitanju iii ovosvjetskoj stvari, pa ne pronađete rješenje zbog nedostatka argumenata. obratite se Allahu, tj. Njegovoj Knjizi I Njegovom Poslaniku, tj. sunnetu Muhammeda alejhisselama. I kaže Uzvišeni: „  I  tako mi tvoga Gospodara, oni ne vjeruju sve dok tebe za sudiju U svojim sporovima ne uzmu, pa da zatim ne osjete u svojim dušama tjeskobu od onog što si presudio, I tome se potpuno pokore:“ (An-Nisa: 65)

3. Spašena grupa ne dopušta prednost govora nikom nad govorom Allaha i Njegovog Poslanika, shodno riječima Uzvišenog u Kur’anu:  O vi koji ste povjerovali, ne prednjačite u nečem ispred Allaha i Njegova Poslanika; I bojte se Allaha; zaista Allah sve čuje i vidi. (AI-Hudžurat: 1)  ( Riječi Uzvišenog:  ne prednjačite u nečemu ispred Allaha i Njegova Poslanika znače: ne donosite odluke o nečemu bez prethodne dozvole Allaha i Njegova Poslanika, tj. prije nego provjerite šerijatsko pravilo u određenom pitanju, naravno: pravilo bazirano na Kur’anu i sunnetu ).  U kontekstu gore navedenih ajeta jesu I riječi ibni Abbasa koji se na ovaj način obraća ljudima:  Bojim se da se na vas strovali kamenje sa neba; kažem vam: rekao je Allahov Poslanik, a vi mi govorite: rekao je Umer i Bekr !’

4. Spašena grupa zagovara tevhid (jedinstvo Allaha dželIe šanuhu) koji znači da jedino Allah zaslužuje obožavanje. Njemu se molbe upućuju, od Njega se pomoc traži u vrijeme nevolja i oskudice, ali isto tako i u vrijeme blagodati I izobilja. Njemu se Jedinom prinose žrtve i prisege; na Njega se samo oslanja i samo se Njegov zakon i sud prihvata, i samo On jedino zaslužuje i ostale vrste ibadeta koji predstavljaju osnov za izgradnju prave islamske drave. A mora se bježati od mnogoboštva i njegovog prihvatanja, jer mnogoboštvo osuđuje tevhid, a nema pobjede bilo kojoj zajednici ako zanemari tevhid, a niti pak suočavanja licem u lice s istim (mnogoboštvom). A jedini su nam primjer pravilnog ispovjedanja tevhida Allahovi poslanici na čijem čelu stoji najplemenitiji od svih Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.

5. Spašena grupa oživljava sunnet Allahovog Poslanika u ibadetu, u njegovom moralu, I načinu njegova života, pa je zbog svega toga spašena grupa postala tuđinac među muslimanima koji zapostavijaju sunnet Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. A Poslanik alejhisselam kaže o toj  grupi: ‘ Zaista je Islam počeo tuđinski, pa će se tuđinski i povratiti, pa blago tuđincima. (Hadis prenosi Muslim). ( Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovim hadisom obradovao njegove sljedbenike željne njegovog sunneta da će njihovo oživljavanje njegovog sunneta njima donijeti veliku nagradu, pa je rekao: ‘ Pa blago tuđincima’. Ono na što želimo skrenuti ovdje pažnju jeste njegova riječ: ‘pa blago’. Ova riječ na arapskom glasi (tuba) i mi smo dali njezin bukvalan značaj. Međutim, ulema arapskog jezika kaže da ova riječ ima i značenje drveta u džennetu, bazirajući se na druge predaje ).

6. Spašena grupa nema potpunu pristranost prema govoru bilo koga, osim prema govoru Allaha i Negovog Poslanika koji je nepogrešiv, jer on sallallahu alejhi ve sellem ne govori po hiru svome. A što se tiče ostalih. pa oni griješe ma koliki stepen znanja dostigli, jer Poslanik alejhisselam kaže: ‘ Svaki sin Ademov (čovjek) griješi, a najbolji su griješnici oni koji traže oprosta (od Allaha)  (Hadis prenosi Ahmed).  Rekaoje imam Malik: ‘ Osim Poslanika sallallahu alejhi ve sellem svakom se čovjeku zamjera na govoru

7 Spašena grupa, to su poznavaoci hadisa kojima je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ‘Ostaće grupa iz mog ummeta, potpomagajući se na istini neće im naškoditi onaj ko ih napusti sve dok ne bude naređenja Allahova (sudnji dan)’  Pjesnik kaže:  ‘ Sljedbenici hadisa su i sljedbenici Vjerovjesnika,  pa makar sa njime nisu drugovali, njegov su dah osjetili’

8. Spašena grupa odaje dužno poštovanje mudžtehidima. Ona se ni za jednog od njih slijepo ne vezuje, nego pravo uzima iz Kur ana i hadisa, i od riječi mudžtehida ukoliko njihova riječ ne dolazi u suprotnost S Kuranom i hadisima. A ovo upravo i jeste način njihovog (mudžtehida) razmišljanja jer su oni stalno i uvijek savjetovali svoje pristalice da se drže tačne predaje u hadisu, i da se klone svakog govora koji protivrječi hadisu.

9. Spašena grupa naređuje dobro, a sprečava zlo. Ona osuđuje sve novotarije i partije koje uništavaju i razdvajaju ummet, a samim tim te novotarije osuđuju kao povod udaljenosti od sunneta Poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem.
10. Spašena grupa poziva sve muslimane da se iskreno prihvate Posla nikovog sunneta i sunneta negovih ashaba kako bi dostigli vrhunac, pobjedu, i  da bi tako zaradili ulazak u džennet i blagodati Allaha džefle šanuhu zauzimanje (šefaat) Njegovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.

11. Spašena grupa odbacuje ovosvjetska zakonodavstva’ koja su plod čovjekovih ruku, a koja se istovremeno suprotstavlaju islamskom zakonodavstvu; ona, spašena grupa, poziva sudstvu Allahove Knjige objavljene za sreću čovječanstva na dunjaluku i ahiretu. Uzvišeni Allah najbolje zna šta čovjeku treba i odgovara. A to je zakonodavstvo utvrđeno, i ono ne zahtijeva nikakve pravne promjene tokom vremena, niti se dopunjava u odnosu na svjetske prilike. A povod svjetske nesreće. I nesreće islamskog svijeta posebno poniženja i omalovažavanja koje on (islamski svijet) trpi. stoji u napuštanju Allahove Knjige i sunneta Njegova Poslanika sahallahu alejhi ve sellem. A neće muslimanima biti ponosa osim ako se pojedinačno i grupno ne vrate izučavanju Islama, jer Uzvišeni kaže u Kur’anu:  Zaista Allah ne mijenja stanje naroda dok taj narod ne promijeni stanje u sebi. (Ar-Rad: 11). 
12. Spašena grupa živi i djeluje shodno riječima Allahovog Poslanika s.a.v.s : ” Borite se protiv nevjernika svojim imetkom, svojim životima i svojim jezicima ” ( Hadis je sahih a prenosi ga Ebu Davud)
OBILJEŽJA SPAŠENE GRUPE

1. Spašena grupa: to je manjina među ljudima, dovio je njima Poslanik sallallahu alejhi ve sellem riječima: BIago tuđincima: to su dobri ljudi među Ijudima punim pokvarenosti; onih koji im se protive je više od onih koji su im pokorni (poslušni) (Hadis je vjerodostojan a prenosi ga Ahmed ). Hvaleći tu manjinu, Allah Uzvišeni u Kur’anu kaže:  A malo je od Mojih robova koji su zahvalni. (As. Sebe: 13).

2. Spašenoj se grupi suprotstavlja veliki broj Ijudi koji ih potvaraju i nazivaju ih raznim nadimcima, i zbog svega toga spašena grupa nalazi svoj primjer u vjerovjesncima o kojima kaže Uzvišeni Allah:  Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi I džina koji su jedni drugima kićene besjede govorli da bi ih obmanuli.(Al-Anam 112) A Poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem je njegov narod govorio: čarobnjak i lažljivac, uvijek kada bi ih pozvao na očitavanje tevhida, a prije toga je među njima važio za istinoljubivog i povjerljivog. Ovo je jedan dio metoda I obilježja spašene grupe koja je istovremeno I pobjedonosna stranka kod  Uzvišenog Allaha I molimo Njega da nas učini sljedbenicima tog vjerovanja.

KOJA JE TO POBJEDONOSNA STRANKA ?

1. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem:  
Ostat će grupa iz mog ummeta; potpomagajući se na istini, neće im naškoditi onaj ko ih napusti sve dok ne bude naređenja Allahova’. (Hadis je sahih, a prenosi ga Muslim).

2. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem:

Ako se pokvare stanovnici Šama (Jordan, Palestina, Sirija) tada nema dobra u vama. I ostaće grupa iz mog ummeta, pobjedonosna, neće im naškoditi onaj ko ih napusti sve dok ne bude sa’ata (kijamet).”  (Hadis je sahih, a prenosi ga Ahmed).


3. Rekao je ibni Mubarek: Ja mislim da su to sljedbenici hadisa’. A imam Ahmed ibn Hanbel veli: Ako ta pobjedonosna stranka nisu sljedbenici (ulema) hadisa, pa ne znam koja je to onda ?

4. Zbog nauke kojom se bave, sljedbenici hadisa su najbolji poznavaoci sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Samim tim oni u tančine poznaju način njegova života alejhisselam, tj. njegov moral, bitke u kojima je učestvovao I druge stvari povezane s njegovim sallallahu alejhi ve sellem životom. 
5. Kaže imam Šafija obraćajući se imamu Ahmedu:  ‘ Vi ste u hadisu znaniji od mene, pa ako naiđete na vjerodostojan hadis obavjestite me o njemu da bih išao čuti ga bez obzira da li cu ga čuti u Hidžazu iii Kufi iii pak Basri’ (ovdje je vrijedno napomenuti da je imam Šaf ija bio udaljen od Hidžaza, Kufe I Basre, otprilike 1500 km. lmajući u vidu da u tom vremenu osim kamile drugog prevoznog sredstva nije bilo, jasno se vidi želja i ljubav tih ljudi prema hadisu Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa makar morali pješačiti i po nekoliko mjeseci da bi čuli jedan hadis poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem). A sljedbenici hadisa nisu slijepo vezani za riječi bilo koga od uleme makar to bila velika i priznata ulema. Protiv njih su ljudi koji nemaju znanja u sunnetu Poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem i zbog svoga neznanja ti se Ijudi slijepo vežu za riječi svojih imama (a sami imami su im to zabranjivali) i nikako ne odustaju od riječi svoga Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ako shvatimo ove stvari, onda nalazimo da čuđenju nema mjesta ako se kaže da je pobjedonosna grupa upravo ona koja slijedi hadis svog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
 
6. Kaže Hatib-el Bagdadi u svojoj knjizi ‘Čast sljedbenika hadisa slijedeće: A kad bi sljedbenik pogleda (racionalista) radio s onim što mu koristi od nauka, i kad bi tražio sunnet poslanika Gospodara svjetova, našao bi ono što bi mu bilo dovoljno bez ičega drugog: zato što sunnet (hadis) obuhvata spoznaju osnova tevhida (jedinstvo Allaha), I objašnjenje onoga što je došlo u obliku obećanja i prijetnje i svojstva Gospodara svjetova i vijesti o svojstvima dženneta I džehennema i o onome što je Allah dželle šanuhu pripremio u njima za bogobojazne (džennet), i one koji to nisu (džehennem), I o onome što je Allah stvorio u zemljama i nebesima;  I u hadisu se nalaze priče verovjesnika, i vijesti o onim skromnima i o pravim evlijama (a ne na način na koji su to predstavili neprijatelji islama) ionih koji savjetom dostavljaju islam; i govor učenjaka u fikhu; i govor Poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegove mudžize; a ima i komentar Knjge Allahove; i o onome što ima u njoj od vijesti opomene Sveznajućeg i riječi ashaba u propisima sačuvanim od njih. A Uzvišeni je Allah slledbenike hadisa učinio osloncem Njegovog šerijata, s njima uništava svaku drsku novotariju; pa oni su Allahovi predstavnici među Njegovim stvorenjima; i oni su posrednici između Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem I njegovog ummeta; I oni su mudžtehidi u očuvanju Poslanikova govora, njihov je ugled i važnost besprijekorna i svaka stranka koja vuče požudi, tome se i oda. I uljepšava i odobrava pogled kome se totalno predaje, osim sljedbenika hadisa; njima je Kur’an izvor i oslonac, a sunnet im je nepobitni dokaz, i Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je njihova stranka. a oni njemu (Poslaniku) pripisuju svoje znalačko porijeklo; oni se ne okreću prema raznim misaonim pogledima; ko im se suprotstavlja Allah će ga onemogućiti, a ko im neprijateljuje – Allah će ga ostaviti na cjedilu.
Allahu naš, učini nas sljedbenicima hadisa i opskrbi nas radom s njime, i pomozi nama i braći koji rade s njim.

Amin ! 
_________________________________________________________________________

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s