ČISTOĆA I POKVARENOST LJUDSKOG SRCA – HUTBA

Posted: Februar 25, 2013 in hutba, UHUD

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, koji je čovjeka stvorio u najljepšem obliku, i koji ga je uzdigao iznad mnogih stvorenja raznolikim blagodatima i počastima. Ako taj isti čovjek ustraje u pokornosti Allahu, konstantno će uživati i imat će velika uživanja u prelijepom džennetu, u protivnom, njegovo boravište će biti tamo gdje je bolna patnja. Svjedočim da nema istinskog božanstva mimo Allaha, Jedinog, koji nema ortaka, On je Najznaniji, Tvorac, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, kome je njegov Gospodar posvjedočio: « a, ti si, doista, najljepšeg morala!» Neka su na njega, na njegovu porodicu i ashabe Allahovi salavati i mnogobrojni selami, a potom:

O ljudi, bojte se Uzvišenog Allaha i znajte da Allah, slavljen neka je On, ne gleda u vaše likove, nego gleda u vaša srca i vaša djela! Srce je predmet Allahovog promatranja kod Njegova roba.

Srce je takvo, ako bude ispravno tada će i čitavo tijelo biti ispravno, a ako bude pokvareno, čitavo tijelo biva pokvareno. O ovome nas je obavjestio Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem! Ono je mjesto spoznaje Allaha, mjesto ljubavi prema Njemu, straha i bojaznosti od Njega, mjesto nade… Također, u njemu se ostvaruju nijeti bez kojih djela nisu ispravna niti primljena.

Kaže Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem: « Zaista se djela vrijednuju prema namjerama, i svaki čovjek ima onoliko shodno njegovoj namjeri!»

Kaže Imam Ibn El-Kajjim rahimehullah: « Najvrijednije što insan u sebi ima je njegovo srce, jer je ono spoznavalac Allaha, Njemu teži i voli Ga! Ono je mjesto imana. Njemu se obraćaju svi poslani Poslanici. Ono je odabrano za napočasnije imanske darove i razumjevanja, a ostali udovi se njemu pokoravaju i hizmete mu, poput hizmeta roba prema njegovom kralju. Pa, neka je slavljen onaj koji okreće ljudska srca kako On želi i koji im daruje ono što On hoće od nevidljivih, gajb-tajni! On je taj koji se ispriječava ispred čovjeka i njegova srca, i savršeno poznaje šta je to što mu se postavlja kao barijera kada su u pitanju njegova pokornost i vjera. On srca raspoređuje shodno Njegovoj volji, neka nadahnjuje pa budu srca Njegovih evlija koja su ponizna Gospodaru svih svjetova, a neka zaglušuje pa takvi budu nemarni!»¨

Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, bi se često zaklinjao riječima: « Ne, tako mi Onoga koji okreće ljudska srca!» Često bi dovio riječima: « Allahu moj, o Ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti naša srca u pokornosti Tebi!»

Zbog ovoga je rekao Imam Ibn El-Kajjim: « Kada bi razmislili o stanju srca naspram Allaha i šejtana, primjetili bi velika iznenađenja!   Nekada se upravlja prema ovome a nekada prema onome! Ako se okrene Allahu, zbog toga bude prostrano, osvjetljeno, milostivo, iskreno, pokajno, bude ispunjeno ljubavlju prema Allahu a ta ljubav nadvlada sve ostale ljubavi, smanji mu se težnja i nada u ovaj prolazni svijet… Kada bi ustrajalo u ovome stanju uživalo bi najugodniji život! Međutim, kada se okrene prema šejtanu, tada zadobije mnoge neprijatnosti poput tjesnoće, tame, zabrinutosti, tuge, straha, srdžbe zbog sudbine, sumnje u istinu, težnje za ovim svijetom i njegovim radostima, nemarnosti prema Allahu, a to je najveća kazna koju srce može imati!»

O Allahovi robovi, doista srca mogu biti tvrda kao kamenje, ili još tvrđa, pa da se udalje od Allaha i Njegovoga rahmeta i pokornosti.   Najudaljenije srce od Allaha je tvrdo srce kome ne koristi nikakva opomena, niti se može smekšati sa bilo kakvim govorom! Kada je takvo, onda njegov vlasnik nosi u svojim grudima čisti kamen od kojeg nikakve koristi nema, niti od takvog srca može išta izaći osim zla!

Ima i onih srca koja se smekšaju i postanu bogobojazna i ponizna svome Stvoritelju, budu razumna i nastoje da Mu se približe i zadobiju Njegovu milost. Ovakvo milostivo i lijepo srce nosi onaj od koga se stalno mogu vidjeti dobra djela!

Tvrdoća srca i njegova čistoća imaju svoje uzroke koje može svaki rob da učini!

Među najvećim uzrocima čistoće srca je učenje i slušanje Kur'ana.

Kaže Uzvišeni Allah: «U tome je, zaista, pouka za onoga ko srce ima ili ko sluša, a priseban je.» (Qaf,37)

I kaže: «…podsjeti Kur’anom onoga koji se prijetnje Moje boji!»(Qaf,45)

I kaže: « Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju, zbog koji podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju.» (Ez-Zumer, 23)

I kaže: « Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, i da oni ne budu kao oni kojima je još davno data Knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala tvrda.»(El-Hadid, 16)

U ovim plemenitim ajetima se jasno primjećuje da je Kur'an nešto najvažnije pomoću čega se može srce očistiti kada se uči, sluša i razmišlja o njegovim ajetima.

Kaže Allah: « Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo.» (El-Hašr, 21)

Zbog toga muslimani trebaju da nastoje što više učiti Knjigu njihova Gospodara, čitajući je, razmišljajući o njoj i praktično je primjenjujući, kako bi postigli uputu i život za njihova srca. Nesmiju da se poistovjete sa sljedbenicima Knjige koji su imali Tevrat i Indžil, ali su se od njih udaljili, pa su im srca postala radi toga tvrda. Sada im ne koristi nikakvo predavanje, niti im se srca mogu smekšati navodeći bilo kakve nagrade ili prijetnje!

Među stvarima koje mnogo koriste pri smekšavanju srca je i sjećanje na smrt, na prolaznost ovoga svijeta i preseljenje na drugi! Analogno tome, najviše sto srca može stvrdnuti je nemarnost prema drugom svijetu, zaboravljanje smrti i zauzetost dunjalukom!

Kaže Uzvišeni: «Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobićete u potpunosti plate vaše, i ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden – taj je postigao šta je želio; a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.» (Ali imran, 185)

Rekao je Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem: « Posjećujte mezarja, jer vas ona podsjećaju na Ahiret»

Također je rekao: « Mnogo se sjećajte narušivaća svih naslađivanja (smrt)»

Kaže Uzvišeni Allah: « Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni – prebivalište njihovo biće džehennem, zbog onoga što su radili.» (Junus,7,8)
Među stvarima koje uveliko smekšavaju srca jeste i uzimanje pouka iz događaja koji su se desili nevjerničkim narodima, poput propasti i destrukcija. Suprotno tome je nemarnost prema njima!
Kaže Uzvišeni: « I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji grešnici bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale! I koliko bunareva ima zapuštenih i koliko visokih palata ima praznih! Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate i da uši njihove čuju ono što treba da čuju, ali, oči nisu slijepe, već srca u grudima.» (Hadž, 45,46)
I sjećanje na Allaha omekšava ljudska srca! Suprotno tome, dakle nemarnost prema spominjanju Allaha, otvrđuje srce!
Kaže Uzvišeni: « Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene» (El-Enfal, 2)
I kaže: «…one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah pomene smiruju!» (Ra'd, 28)
I kaže: «…i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti» (El-Kehf, 28)
I kaže: « I spominji Gospodara svoga ujutro i naveče, u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi nemaran.» (El'Araf, 205)
Od načina kako se može srce smekšati jeste i prihvatanje svih Allahovih naredbi i postupanje po njima, i klonjenje svih Njegovih zabrana! A od najvažnijih načina za otvrdnjavanje srca je odstupanje od Njegovih naredbi i zabrana.
Kaže Uzvišeni: « A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: “Kome je od vas ova učvrstila vjerovanje?” Što se tiče vjernika, njima je učvrstila vjerovanje, i oni se raduju; a što se tiče onih čija su srca bolesna, ona im je nevjerovanje dodala na nevjerovanje koje već imaju, i oni kao nevjernici umiru. Zar oni ne vide da svake godine jedanput ili dva puta u iskušenje padaju, pa opet, nit’ se kaju nit’ se opamećuju. A kad bude objavljena koja sura, samo se zgledaju: “Dali vas ko vidi?” – i onda se udaljuju. Neka Allah srca njihova bez podrške ostavi, zato što su od onih ljudi koji neće da razumiju.» (Tewba, 124-127) Prihvatanje istine i postupanje po onome kako ona nalaže je razlog za uputu i iman srca, a odbacivanje istine i nepostupanje po njoj otvrdnjuje srca i povećavaju mu njegovu osorost!
Kaže Uzvišeni: «…te da Mi srca njihova i oči njihove nećemo zapečatiti, i da neće vjerovati kao što ni prije nisu vjerovali, i da ih nećemo ostaviti da u zabludi svojoj lutaju smeteni?» (El-En'am, 110)
I kaže: «…i kad oni skrenuše u stranu, – Allah učini da i srca njihova u stranu skrenu – a Allah neće ukazati na pravi put narodu koji je ogrezao u grijehu.» (Saff, 5)

Među stvarima koje omekšavaju ljudska srca je razmišljanje i promatranje u stanja bolesnika, siromaha i onih koji su iskušani kojekakvim iskušenjima. Srca se stvrdnjuju zbog dičenja sa zdravljem, sa snagom, sa neovisnošću od drugih, i slično tome. Kaže Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem: « Gledajte u one koji su ispod vas, a ne u one koji su iznad vas, jer se sa tim ne podcjenjuju Allahove blagodati.»

Kaže Uzvišeni Allah u pogledu Ada, dakle, onih koji su se ponosili snagom svoje tjelesne građe i mnoštva imetka: « Ad se bez ikakva osnova bio na Zemlji uzoholio. “Ko je od nas jači?” – govorili su. A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jači od njih, – a i znamenja naša su poricali. I Mi poslasmo protiv njih, u danima nesretnim, vjetar leden, da bismo im još na ovom svijetu dali da osjete sramnu patnju, – patnja na onom svijetu biće, zaista, još sramnija -, i niko im neće u pomoć priteći.» (Fussilet, 15,16)

Kada bi čovjek posjetio bolnicu, i pogledao u stanje bolesnika i shvatio koje bolove trpe, ili, kada bi pogledao u siromahe i jetime, i kada bi shvatio u kojoj su oni potrebi za hranom, spoznao bi vrijednost Allahovih blagodati i srce bi mu se smekšalo! Međutim, kada svoj pogled upošljava u nečemu mimo toga, i kada posmatra one koji uživaju u raskoši i imućnosti u pogledu ljepota ovoga svijeta, tada će mu sigurno srce otvrdnuti i osjetit će se oholim!
Allah je naredio Svome poslaniku da se druži sa siromašnim i potlačenim muslimanima i vjernicima, te da ih nezapostavlja druženjem sa bogatim.
Kaže Uzvišeni: « Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i naveče u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti» (El-Kehf, 28)
Zato se bojte Allaha, o Allahovi robovi, i činite ono što će vam oživjeti vaša srca i smekšati ih, a klonite se onoga što utiče na njihovu tvrdoću i mrtvilo! To je upravo izvor vaše sreće, ili, nesreće!
Da nam Allah podari bereket u veličanstvenom Kur'anu…

DRUGI DIO HUTBE:

Zahvaljujem Allahu koji okreće ljudska srca, Poznavaocu nevidljivog, Onome koji prima pokajanja pokajnika i koji strašno kažnjava za tvrdoću srca.
Svjedočim da nema istinskog božanstva mimo Allaha, Jedinog, koji nema ortaka, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, koji je često znao kazati: « O Ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti naša srca u pokornosti Tebi!»
Neka su na njega Allahovi salavati i selami, kao i na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ih slijede u dobru, a potom:

O ljudi, bojte se Uzvišenog Allaha povinujući se Njegovim naredbama i klonjenju Njegovih zabrana, i poštujte Njegove propise! « …a ko poštiva Allahove propise – znak je čestita srca.» (Hadž, 32)
Znajte da su se u ovom našem vremenu rasprostranili uzroci putem kojih otvrdnjavaju srca, pa ih se čuvajte! Od takvih je zauzetost dunjalukom, obmanjenost njegovim sjajem i naslađivanje njegovim ljepotama! Zbog toga se primjećuje samo mali broj onih koji su zauzeti u džamijama i onih koji u njima borave, a veliki je broj onih koji su u potrazi za dunjalukom i naslađivanjem.
Također, gledanje u ono što je zabranjeno, a što se može naći na televizijskim ekranima, ili videu, poput zavodničkih slika u filmovima i serijama, ili slika koje se nalaze na časopisima i novinama, zatim, i slušanje muzike, muzičkih instrumenata i pjesama koje su se rasprostranile među muslimanima, sve su to zabranjene stvari koje proizvode nifak, licemjerstvo, u srcima i koje podstiču raspaljivanje duševne strasti, a zabranjuju slušanje Kur'ana, jer, nemože se spojiti slušanje šejtanovog kur'ana i Kur'ana Milostivoga Allaha!

Također, među stvarima koje podstiču tvrdoću srca su i praćenje sportskih igara, navijajući i prekomjernim gledanjem, a to je danas postala atrakcija većine omladine i ostalih koji su iskušani sa ovom bolešćurinom.
I prekomjerna šala i smijanje dovode do tvrdila ljudskog srca, pa zato musliman i o ovome treba da vodi računa!
Zatim, i zabranjena jela i pića otvrdnjavaju srce, jer, ona su odvratna i imaju loš uticaj na moral. Ona podstiču na lijenost u pogledu izvršavanja ibadeta, ali i na aktivnost kada se radi o nekom grijehu. Ovo se jasno može primjetiti na onima koji se hrane imetkom od kamate i mita, i koji konzumiraju alkohol i drogu… Uticaj ovih poroka se primjećuje na njihovom moralu i njihovim tijelima! Općenito, svi grijesi otvrdnjavaju srce i zastiru ga i prekrivaju od imanskog svijetla i upute.
Kaže Uzvišeni: « A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova» (El-Mutaffifin, 14)

U Musnedu, kao i u Džami'u od Tirmizija, se prenosi hadis od Ebu Hurejre da je rekao: Rekao je Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem: « Kada vjernik počini neki grijeh, na njegovom srcu se pojavi crna tačka, pa ako se pokaje i zatraži oprost, njegovo srce se očisti, a ako na taj grijeh nastavi činiti grijehe, ona se širi sve dok čitavo srce ne obuhvati, a to je prekrivač kojeg je Allah Uzvišeni spomenuo: «A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova» (Kaže Tirmizi da je ovaj hadis sahih!)

I druženje sa lošim i griješničkim društom utiće na tvrdoću srca, jer, čovjek je poput onoga sa kim se druži. Zato, nemoj da pitaš kakav je određeni čovjek, nego, pitaj kakav je onaj sa kim se on druži!
Kaže Uzvišeni: «I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave; to su pravi grešnici.» (Hašr, 19)

Poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem je naveo primjer lošega društva kao čovjeka čiji je posao da raspuhuje vatru. U društvu sa njim ćeš zasigurno imati neku štetu!

Zato se bojte Allaha, o Allahovi robovi, i znajte da je najbolji govor, Allahova Knjiga….

Hutbu održao:
Šejh Salih ibn Fewzan ibn Abdillah Alu Fewzan
Imam, hatib i član Stalne komisije za fetve u Saudijskoj Arabiji

Preveo: Smail L. Handžić
_______________________________________________________________
Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s